Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie MSP
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-704-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce każdego kraju. Jednak w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykają na wiele barier rozwoju: finansowych, prawnych oraz legislacyjnych. W związku z tym upadalność przedsiębiorstw z tego sektora jest bardzo duża. Jak podał GUS 50% nowo powstałych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności, a 75% w ciągu trzech lat. Dlatego też w trakcie tego przedmiotu zostaną poruszone zagadnienia związane z cyklem życia organizacji, specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw z tego sektora, barierami rozwoju, możliwościami pozyskania kapitału na prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw ZIP1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw ZIP1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju ZIP1A_U03 Esej
M_U002 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw ZIP1A_U04 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą ZIP1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - - - - - - - - + - -
M_U002 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zarządzanie MSP

  1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
  2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
  3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
  4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  5. Strategia rozwoju a mała firma
  6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
  7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
  8. Venture capital
  9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
  10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
  11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
  12. Factoring i forfaiting
  13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

 2. Zarządzanie MSP

  1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
  2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
  3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
  4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  5. Strategia rozwoju a mała firma
  6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
  7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
  8. Venture capital
  9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
  10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
  11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
  12. Factoring i forfaiting
  13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Zarządzanie MSP

  1.Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
  2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
  3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
  4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  5. Strategia rozwoju a mała firma
  6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
  7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
  8. Venture capital
  9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
  10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
  11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
  12. Factoring i forfaiting
  13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

 2. Zarządzanie MSP

  1.Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
  2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
  3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
  4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  5. Strategia rozwoju a mała firma
  6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
  7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
  8. Venture capital
  9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
  10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
  11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
  12. Factoring i forfaiting
  13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (70% obecności),
pozytywna ocena z kolokwium i przygotowanie i wygłoszenie eseju
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

pozytywna ocena z kolokwium (70%) i przygotowanie i wygłoszenie eseju (30%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
7. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015, 269 s..
2.Duda J., Uwarunkowania działalności innowacyjnej polskich MSP na rynku, [w:] „Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges” (pod red. nauk.) Viery Markovej [et al.], Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Wydział Ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014, ISBN: 978-83-64056-53-6
3.Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu — Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
6. Duda J., Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji, Difin S. A., Warszawa, 2017, s. 375–406, ISBN: 978-83-8085-436-9

Informacje dodatkowe:

brak