Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne materiały konstrukcyjne XXI wieku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-705-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu inżynierii materiałowej, innowacyjnych materiałów m.in. konstrukcji pojazdów oraz emisji zanieczyszczeń. Ponadto zapotrzebowanie na nowe materiały w tym materiały deficytowe i krytyczne stosowane w szczególności w sprzęcie IT/AGD.
Zdobędzie umiejętność oceny możliwości zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i zasadności wdrożenia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony srodowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna występujące na ziemi pierwiastki oraz tzw. Tablicę Mendelejewa ZIP1A_W05, ZIP1A_W04 Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 zna pojęcia związane z problematyką zapotrzebowania na innowacyjne materiały, GOZ w zakresie ekoprojektowania oraz recyklingu i odzysku w tym analizy cyklu życia produktu ZIP1A_W05 Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 posiada umiejętności wskazania sposobu pozyskania żródeł dostaw zapotrzebowanych materiałów w tym m.in. REE, grafen, borofen, nanorurki, fulereny, intermetaliki, półprzewodniki, nanodiament, nanosrebro, sadza, grafit itd. ZIP1A_W05 Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zna podstawowe technologie przetwarzania i unieszkodliwiania różnorodnych odpadów zawierających materiału o dużym zapotrzebowaniu rynkowym ZIP1A_U01, ZIP1A_U03 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska ZIP1A_K02 Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna występujące na ziemi pierwiastki oraz tzw. Tablicę Mendelejewa + - - - - - - - + - -
M_W002 zna pojęcia związane z problematyką zapotrzebowania na innowacyjne materiały, GOZ w zakresie ekoprojektowania oraz recyklingu i odzysku w tym analizy cyklu życia produktu + - - - - - - - + - -
M_W003 posiada umiejętności wskazania sposobu pozyskania żródeł dostaw zapotrzebowanych materiałów w tym m.in. REE, grafen, borofen, nanorurki, fulereny, intermetaliki, półprzewodniki, nanodiament, nanosrebro, sadza, grafit itd. + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student zna podstawowe technologie przetwarzania i unieszkodliwiania różnorodnych odpadów zawierających materiału o dużym zapotrzebowaniu rynkowym - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wykład:
1. Zaprezentowanie opracowania projektu czystej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.
2. Opracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź w ostateczności energetycznego.
3. Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy
4. Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) w gospodarce odpadami
5. Wskazanie potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa

Zajęcia warsztatowe (8h):

Ćwiczenia audytoryjne. Prezentacja:
1. Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku
2. W przypadku wystąpienia możliwości zaproponowania bardziej proekologicznej technologii produkcji (recyklingu i odzysku) w celu uzyskania produktów o oczekiwanej jakości rynkowej
3. Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ
4. Wykonanie wszystkich działań projektowych w dobranych grupach 2-3 osobowych.
5. Prezentacja i omówienie projektu. Dyskusja

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Cwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty wiedzy będą weryfikowane podczas prezentacji przygotowanej i wygłaszanej przez każdego studenta
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą podczas ćwiczeń i kolokwium.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe
- ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Oceny:
- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.

2. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%). Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.
Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Ashby M. H., Jones D. R. H. Materiały inżynierskie – kształtowanie struktury i właściwości WNT Warszawa 1996.
2 Ashby M. F. Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim WNT Warszawa 1998.
3 Dobrzański L. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach WNT Warszawa 1998.
4 Sobczak J., N. Sobczak, A. Wojciechowski, K. Pietrzak, D. Rudnik; “Atlas struktur kompozytów metalowych” Wydanie II poprawione. ITS ISBN 83-919774-3-9, 2005.
5 Sobczak J., A. Wojciechowski, L. Boyko, L. Drenchev, P. Darłak, P. Dudek; „Materiały wysokoporowate”. IOd. ISBN 83-88770-20-9. 2005.
6 Sobczak J., N. Sobczak, R. Asthana, A. Wojciechowski, K. Pietrzak, D. Rudnik; “Atlas of Cast Metal-Matrix Composites Structures”. IOd ISBN 978-83-60965-00-9. 2007.
7 Pod redakcją Prof. J. Sobczaka; „Innowacje w odlewnictwie” Część I; Rozdz. II.13. „Ocena struktury i właściwości półproduktów kompozytowych dla przemysłu samochodowego”. Część II; Rozdz. II.13. „Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego”. część I, ISBN 978-83-88770-26-5, część II, ISBN 978-83-88770-35-7, część III, ISBN 978-83-88770-45-6. 2009.
8 Wojciechowski Andrzej. Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS
ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa. 2012.
9 Sobczak Natalia, K. Pietrzak, A. Kudyba, A. Wojciechowski, J. Sobczak, R. Nowak; “Atlas of microstructure of solder alloys and solder/metal interfaces Part 1: Optical Microscopy" ISBN 978-83-60965-04-7, 2009.
10 Pod redakcją: Prof. J. Sobczak; Odlewnictwo współczesne. Poradnik Odlewnika Tom I. Materiały ISBN 878-83-904306-9-0. 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Wojciechowski J. Dyduch, K. Lankiewicz „Odzysk deficytowych metali z elektroniki samochodowej i sprzętu AGD” 2014 Konferencja TransComp Zakopane 1- “Logistyka 6-2014”
2. T. Babul, M. Trzaska J. Jelenkowski, A.Wojciechowski Potencjał grafenu 3D IMP. 2015 Logistyka 3/2015
3. A.Wojciechowski I. Krakowiak Recykling samochodów elektrycznych i hybrydowych – wybrane problemy 2015 Konferencja: „Nowoczesne samochody. Technologia napraw i likwidacja szkód komunikacyjnych” Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego i Wydział SIMR Politechniki Warszawskiej Warszawa, 20-21.05.2015 Wyd. Materiały konferencyjne.
4. A.Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Doliński, M. Wołosiak Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. 2016 Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723
5. A.Wojciechowski, A. Doliński Obieg Zamknięty. Odzysk produktów z odpadów tworzyw polimerowych 2016 Chemia Przemysłowa. 4-5/2016 (642) ISSN 1734-8013. s. 68 – 74.
6. K. Dolińska M. Wołosiak A. Doliński A.Wojciechowski K. Pietrzak Recykling i odzysk materiałowy z PWzE w ramach GZO 2016 Autobusy. Bezpieczeństwo i ekologia. Nr 12/2016

Informacje dodatkowe:

Brak