Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pozyskiwanie energii z odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-707-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą nowoczesnych rozwiązań zagospodarowania odpadów w tym pozyskiwania paliw alternatywnych i energii z odpadów organicznych i mieszanych w ramach GOZ.
Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu gospodarki odpadami, zrównoważonej gospodarki i czystszej produkcji oraz zdobędzie umiejętność po dokonanej analizie wskazania możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 zna optymalne metody recyklingu i odzysku ZIP1A_W05 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi podać przykłady zagospodarowania pozyskanych z recyklingu produktów (surowców wtórnych) oraz wyrobów wykonywanych z odzysku materiałowego i pozyskiwania paliw alternatywnych. ZIP1A_U01 Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska ZIP1A_K01 Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - + - -
M_W002 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - + - -
M_W003 zna optymalne metody recyklingu i odzysku + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 potrafi podać przykłady zagospodarowania pozyskanych z recyklingu produktów (surowców wtórnych) oraz wyrobów wykonywanych z odzysku materiałowego i pozyskiwania paliw alternatywnych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Gospodarka obiegu zamkniętego

  Przedstawienie możliwości pozyskiwania energii z odpadów w ramach czystszej produkcji dla wybranych materiałów odpadowych oraz zastosowanych technologii produkcji.

 2. Ochrona środowiska

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy

 3. Odpowiedzialność społeczna biznesu

  Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) w gospodarce odpadami

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Gospodarka obiegu zamkniętego

  Zaprezentowanie opracowania projektu pozyskiwania energii z odpadów w ramach czystszej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.

 2. Recykling i odzysk

  ZOpracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego z odzyskiem skondensowanych paliw bądź w ostateczności energetycznego przez proces bezpośredniego spalenia.

 3. Gospodarku zamkniętegoa obieg

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku w celu zagospodarowania pozyskanych paliw alternatywnych na energię (cieplna, elektryczna)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Zajęcia warsztatowe: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia warsztatowe: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Zajęcia warsztatowe: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia artmetyczna.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: - wykłady nieobowiązkowe - ćwiczenia są obowiązkowe
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%).
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowied

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

[1. Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy. Pod redakcją naukową Ryszarda Knosala; autorzy Krzysztof Santarek i 20 pozostałych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
2. Inżynieria procesów produkcyjnych: wybrana tematyka prac naukowo-badawczych Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Monografia pod red. Józefa Matuszka. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
3. Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni. Procesy produkcyjne. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

4. Czasopismo: Recykling, Przegląd komunalny, Czysta energia
5. Czasopismo ‘’Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie’’ http://www.cp.org.pl/p/cpiez.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojciechowski Andrzej. Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. 2012. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS, ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa.
2. Wojciechowski Andrzej, Żmuda W., Doliński A., Krzak M. Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Wyd. Logistyka 3/2015.
3. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak K., Babul T., Doliński A., Wołosiak M. Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723.
4. Wojciechowski Andrzej, Doliński Adam; Obieg Zamknięty. Odzysk produktów z odpadów tworzyw polimerowych. Chemia Przemysłowa. 4-5/2016 (642), s. 68 – 74. ISSN 1734-8013.
5. Wojciechowski Andrzej, Rozkład termiczny odpadów organicznych dla potrzeb dywersyfikacji źródeł energii XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka. Kraków, 21-22 czerwca 2018 r. Materiały konferencyjne
6. Wojciechowski Andrzej, Michalski Ryszard, Paliwa alternatywne z odpadów z PWzE XIV Konferencji Naukowo – Technicznej „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie LogiTrans 2017. 24-27.04.2017 r. Szczyrk Wyd.: Autobusy. Bezpieczeństwo i ekologia. Nr 12/2016
7. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak Krystyna, Babul Tomasz, Doliński Adam, Wołosiak Marta, Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723

Informacje dodatkowe:

Brak