Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-709-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 definicję ryzyka, jego rodzaje i źródła, zmiany struktury organizacyjne przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem, różnice między ryzykiem a niepewnością, podstawowe metody oceny ryzyka, a także ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka. ZIP1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 podejmować decyzje w warunkach ryzyka, tworzyć modele systemowe opisujące ryzyko w przedsiębiorstwie, przeprowadzić analizę ryzyka metodą macierzową, opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania, zmodyfikowaną metodę FMEA, metodą FTA ZIP1A_U06 Projekt
M_U002 stworzyć algorytm monitorujący dane ryzyko ZIP1A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZIP1A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 definicję ryzyka, jego rodzaje i źródła, zmiany struktury organizacyjne przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem, różnice między ryzykiem a niepewnością, podstawowe metody oceny ryzyka, a także ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 podejmować decyzje w warunkach ryzyka, tworzyć modele systemowe opisujące ryzyko w przedsiębiorstwie, przeprowadzić analizę ryzyka metodą macierzową, opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania, zmodyfikowaną metodę FMEA, metodą FTA - + - - - - - - - - -
M_U002 stworzyć algorytm monitorujący dane ryzyko - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Definicja ryzyka. Różnice miedzy ryzykiem a niepewnością.
2. Rodzaje ryzyka i jego identyfikacja.
3. Źródła ryzyka.
4. Podstawowe metody oceny ryzyka.
5. Ilościowe metody oceny ryzyka.
6. Jakościowe metody oceny ryzyka.
7. Organizacje nastawione na zarządzanie ryzykiem a tradycyjne; zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa dla potrzeb
zarządzania ryzykiem, rola menedżera ryzyka; komitet ryzyka.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
2. Tworzenie modeli systemowych opisujących ryzyko w przedsiębiorstwie
3. Analiza ryzyka metodą macierzową
4. Analiza ryzyka metodą opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania
5. Analiza ryzyka zmodyfikowaną metoda FMEA
6. Analiza ryzyka metodą FTA
7. Stworzenie algorytmu monitorującego dane ryzyko

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Buła P.: „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalny”, Wydawnictwo AE, Kraków 2003
2. Nahotko S.: „Efektywność i ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996
3. Nahotko S.: „Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
4. Kaczmarek T.: „Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 1999.
5. Kaczmarek T.: „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 2001.
6. Pritchard C.: „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
7. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: „Zarządzanie ryzykiem”, PWE, Warszawa 2001
8. PN-IEC 1025:1994 „Analiza drzewa niezdatności”
9. PN-IEC 60300-3-9:1999: „Analiza ryzyka w systemach technicznych”
10. PN-IEC 812:1994 „Techniki nieuszkadzalności systemów, Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doktorat Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali
Analiza wybranego rodzaju ryzyka zmodyfikowaną metodą FMEA w przedsiębiorstwie hutniczym — Analysis of selected risk type modified with FMEA method in metallurgical enterprises / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 6, s. 250–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.
Analiz riskov v gornodobyvaûŝej promyšlennosti, svâzannyh s bezopasnost’û raboty — Analysis of hazards in the mining industry / Viktor KUBIN’SKI, Eva KUBIN’SKA-ÂBCON, Aleksandr PETROV, Dariuš SALA, D. Û. Savon // Gornyj Informacionno-Analitičeskij Bûlleten’ (Naučno-tehničeskij Žurnal) = Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal) ; ISSN 0236-1493. — 2017 no. 11, s. 168–176. — Bibliogr. s. 175, 176

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”