Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy (inżynierski)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-715-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Korcyl Antoni (akorcyl@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. ZIP1A_W10, ZIP1A_W03, ZIP1A_W09, ZIP1A_W06, ZIP1A_W05, ZIP1A_W07, ZIP1A_W04, ZIP1A_W08, ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U01, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją ZIP1A_U02, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 375 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (375h):

Zasady pisania projektów inżynierskich

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Samodzielna praca
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest oceną średnią z ocen projektu dyplomowego określonej przez promotora i oceny określonej przez recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone zgodnie z regulaminem studiów AGH; wszystkie zajęcia i praktyki dla kierunku studiów dla obowiązującego programu studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe obejmują pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Literatura jest uzgadniana podczas konsultacji z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak