Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-2-213-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma za zadanie przybliżyć studentom sposoby opisu o modelowania procesów biznesowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce ZIP2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi ZIP2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów ZIP2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych ZIP2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykład

Koncepcje zarządzania logistycznego
Koncepcje lean, agile,resilience w zarządzaniu logistycznym – wady i zalety
Metodyki i metody mapowania procesów logistycznych
- metodyka ARIS
- model I-think
- mapa strumienia wartości
Narzędzia i języki modelowania procesów logistycznych: EPC, eEPC, BPMN,
Zrównoważona karta wyników (BSC) w odniesieniu do strategii i procesów logistycznych
Mierniki i wskaźniki oceny procesów logistycznych
Aspekty logistyczne zarządzania projektem

Ćwiczenia projektowe (8h):

Realizacja wybranego projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego np. ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ocena z pozytywnie zaliczonego indywidualnego projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szymon Drejewicz: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych: Wydawnictwo:
Hellion 2012
Gabryelczyk, Renata: ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marek KARKULA, Dominik KOWAL: Balanced scorecard narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego_ — Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
Jerzy FELIKS, Marek KARKULA: Planowanie i harmonogramowanie w procesach produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem narzędzi modelowania i symulacji : Nowe trendy w logistyce – rozwiązania IT, Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski, 2016. — ISBN: 978-83-7842-266-2. — S. 205–221.

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany z wykorzystaniem oprogramowania Simul8, Bizagi