Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo gospodarcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-104-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z podstawowymi elementami prawa gospodarczego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw ZRZ1A_W04 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych ZRZ1A_W04 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych ZRZ1A_W04 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą ZRZ1A_U05, ZRZ1A_U09 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 76 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Prawo gospodarcze

Wykład dotyczy następujących zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Prawo gospodarcze

Ćwiczenia dotyczą następujacych zagadnień:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu i ćwiczeń. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z zaliczenia wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

J. Molis, Statut spółki akcyjnej [w:] A. Kidyba [red.] Meritum Prawo Spółek, Warszawa 2016, s. 1478-1515.
A. Zielińska, Ochrona danych osobowych w świetle wybranych orzeczeń sądów administracyjnych. Aspekty praktyczne realizacji prawa do ochrony [w:] P. Górski [red.] Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Kraków 2013, s. 111-120.
M. Brożyna, Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w: komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej LEX
M.Brożyna, Poręczenie [w:]F. Zoll (red.), Dochodzenie należności
M. Brożyna Kilka uwag o przedsiębiorstwie społecznym i „właściwej" formie prawnej dla jego prowadzenia [w:] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków

Informacje dodatkowe:

brak