Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody organizacji i zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-201-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przybliżenie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu metod organizacji i zarządzania. W toku studiów słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu metod organizacji i zarządzania wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami, pozna narzędzia wykorzystywane w praktycznym rozwiązywaniu problemów organizacji, jak również – w toku zajęć ćwiczeniowych – nabędzie umiejętności pozwalających rozwiązać wybrane problemy organizacji i zarządzania w praktyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu metod organizacji i zarządzania ZRZ1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna specyfikę metod organizacji i zarządzania, ich cele i metodyki oraz kierunki ewolucji metod ZRZ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać analizy problemów ekonomicznych w oparciu o poznane metody organizacji i zarządzania ZRZ1A_U04 Projekt
M_U002 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metod organizacji i zarządzania oraz zastosować je w praktyce ZRZ1A_U02 Egzamin,
Projekt
M_U003 potrafi organizować pracę własną i współpracować z innymi ZRZ1A_U08 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do odpowiedniego wykorzystania dorobku i tradycji metod organizacji i zarządzania ZRZ1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu metod organizacji i zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę metod organizacji i zarządzania, ich cele i metodyki oraz kierunki ewolucji metod + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać analizy problemów ekonomicznych w oparciu o poznane metody organizacji i zarządzania + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metod organizacji i zarządzania oraz zastosować je w praktyce - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi organizować pracę własną i współpracować z innymi - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do odpowiedniego wykorzystania dorobku i tradycji metod organizacji i zarządzania - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. 1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia
  2. Prekursorzy nauki o zarządzaniu
  3. Organizacja i jej relacje z otoczeniem konkurencyjnym
  4. Podejście procesowe w organizacji
  5. Znaczenie metod zarządzania w praktyce gospodarczej
  6. Metody badanie pracy
  7. Metody mierzenia i normowania czasu pracy
  8. Wartościowanie pracy
  9. Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania
  10. Metody twórczego rozwiązywania problemów
  11. Dyfuzja metod zarządzania
  12. Charakterystyka wybranych metod i technik organizacji i zarządzania

 2. 1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia
  2. Prekursorzy nauki o zarządzaniu
  3. Organizacja i jej relacje z otoczeniem konkurencyjnym
  4. Podejście procesowe w organizacji
  5. Znaczenie metod zarządzania w praktyce gospodarczej
  6. Metody badanie pracy
  7. Metody mierzenia i normowania czasu pracy
  8. Wartościowanie pracy
  9. Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania
  10. Metody twórczego rozwiązywania problemów
  11. Dyfuzja metod zarządzania
  12. Charakterystyka wybranych metod i technik organizacji i zarządzania

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
 1. 1. Funkcje zarządzania i ich znaczenie w organizacji.
  2. Dorobek prekursorów zarządzania i ich wpływ na współczesne metody zarządzania
  3. Zastosowanie metody ABC w praktyce
  4. Badanie metod pracy – usprawnianie procesów – Warsztat Muda
  5. Wartościowanie pracy i ocena efektywności pracowników
  6. Wybrane narzędzia mierzenia i normowania czasu pracy.
  7. Wykorzystanie metod heurystycznych w praktyce
  8. Metody diagnozujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
  9. Analiza wartości organizacji

 2. 1. Funkcje zarządzania i ich znaczenie w organizacji.
  2. Dorobek prekursorów zarządzania i ich wpływ na współczesne metody zarządzania
  3. Zastosowanie metody ABC w praktyce
  4. Badanie metod pracy – usprawnianie procesów – Warsztat Muda
  5. Wartościowanie pracy i ocena efektywności pracowników
  6. Wybrane narzędzia mierzenia i normowania czasu pracy.
  7. Wykorzystanie metod heurystycznych w praktyce
  8. Metody diagnozujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
  9. Analiza wartości organizacji
  10. W toku zajęć możliwe jest przeprowadzenie wycieczki do zakładu pracy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. W niektórych przypadkach treści mogą być przekazane poprzez e-learning.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Ćwiczenia zaliczane będą na podstawie prac projektowych i ewentualnie kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.
Ocena końcowa składa się z oceny z egzaminu (2/3) oraz z zaliczenia (1/3).
Student nieobecny na zajęciach realizuje projekt z zajęć.
Ocenę z zaliczenia wystawia osoba prowadząca ćwiczenia na podstawie projektów i kolokwium.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie egzaminu, student, po zdaniu egzaminu w terminie poprawkowym, otrzymuje ocenę dostateczną lub wyższą, jeśli jest ona wyższa od średniej oceny ze wszystkich terminów egzaminów i zaliczenia (z wagą o połowę niższą niż każdy termin egzaminu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości zależy od prowadzącego zajęcia, o ile regulamin studiów nie stanowi inaczej.
Najczęściej student zobowiązany jest wykonać samodzielnie projekt, który był realizowany podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy zarządzania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod, Antykwa, 1997
Liker J., Droga Toyoty,MT Biznes, 2005
Imai M, Gemba Kaizen, MT Biznes 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykres Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnym — Yamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automotive industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 542–554.

Wykorzystanie metody MOST w krytycznej analizie i ocenie — MOST method usage in the critical analysis and assessment / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Informacje dodatkowe:

Termin zerowy odbywa się po zakończeniu zajęć wykładowych, przed rozpoczęciem sesji.