Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne systemy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-203-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami informatycznych systemów zarządzania. Moduł koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Relacyjne bazy danych.
 3. Programowanie w języku VBA.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozumie rolę systemów informatycznych w działalności organizacji ZRZ1A_W03 Egzamin
M_W002 zna zasady programowania strukturalnego ZRZ1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych ZRZ1A_W07 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi opracować algorytm dla zadanego problemu na podstawie analizy procesów i zjawisk społecznych ZRZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 umie napisać program w języku VBA o średniej skali trudności ZRZ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji ZRZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie znaczenie rozwijania umiejętności programowania ZRZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozumie rolę systemów informatycznych w działalności organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna zasady programowania strukturalnego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować algorytm dla zadanego problemu na podstawie analizy procesów i zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 umie napisać program w języku VBA o średniej skali trudności - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie rozwijania umiejętności programowania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Proces wytwarzania systemów informatycznych.
 3. Relacyjne bazy danych.
 4. Wprowadzenie do programowania komputerowego.
 5. Programowanie w języku VBA.

Ćwiczenia projektowe (14h):

 1. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 2. Tworzenie aplikacji w MS Access.
 3. Opracowanie schematów blokowych wybranych problemów.
 4. Podstawy tworzenia programu w języku VBA.
 5. Instrukcje i funkcje VBA.
 6. Złożone typy danych – tablice.
 7. Czytanie i śledzenie działania programu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceny z ćwiczeń projektowych to średnia z ocen z kolokwium / projektu oraz z ocen za aktywność na ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny z projektu.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwiów (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności student powinien uzupełnić we własnym zakresie lub na konsultacjach. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotu: Technologie informacyjne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Carmen T. H., Leiserson C. E., Riverst R. L.:. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2002.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2011.
 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
 4. Jelen B., Syrstad T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion, Gliwice 2011.
 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL. Helion, Gliwice 2014.
 6. Osyczka A., Jankowski R., Skalna I., Krajewski P.: Visual Basic dla Aplikacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
 7. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley, 2006.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Macioł A., Stawowy A., Wrona R., Macioł P.: An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standards, Archives of Metallurgy and Materials, 52(3), 2007, str. 381-388.
 2. Macioł A., Stawowy A., Wrona R.: Relational database as a basis for formalization of technological knowledge ontology, Archives of Foundry Engineering, 9(3), 2009, str. 79-82.
 3. A. Stawowy: Evolutionary based heuristic for bin packing problem, Computers and Industrial Engineering, 55(2), September 2008, str. 465-474.
 4. Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Problems with the storing and presentation of information, W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, 2014. str. 27–40.
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.