Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka i etykieta w zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-205-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Etyka i etykieta w zarządzaniu zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi podstawami etyki, relacjami występującymi między działalnością gospodarczą a etyką, interpretacją skutków zachowań etycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie ZRZ1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej ZRZ1A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) ZRZ1A_W06 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji ZRZ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej ZRZ1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją ZRZ1A_K04, ZRZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie + + - - - - - - - - -
M_W002 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej + + - - - - - - - - -
M_W003 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji + + - - - - - - - - -
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Obszar zainteresowań etyki.
2. Etyka jako element kultury organizacyjnej.
3. Etyka w zarządzaniu.
4. Konflikty wartości w zarządzaniu.
5. Etyka w pracy.
6. Etyka w komunikowaniu społecznym.
7. Etyczne aspekty konkurencji.
8. Etyka w marketingu i reklamie.
9. Zawodowe kodeksy etyczne.
10. Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych.

11. Zasady savoir-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach).

12. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji,
inne wystąpienia publiczne).
13. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
14. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.
15. Techniki dobrej komunikacji.
16. Błędy komunikacyjne.
17. Komunikacja z klientem trudnym.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Etyka w zarządzaniu.
2. Konflikty wartości w zarządzaniu.
3. Etyka w pracy.
4. Etyka w komunikowaniu społecznym.
5. Etyczne aspekty konkurencji.
6. Etyka w marketingu i reklamie.
7. Zawodowe kodeksy etyczne.
8. Zasady savoir-vivre’u w Uczelni (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach występujących w Uczelni).
9. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne)
10. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
11. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie klasycznej
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu:
- prezentacja;
- kolokwium zaliczeniowe.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy:
- ocena z prezentacji ( 50% );
- ocena z kolokwium ( 50% )

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Borkowska M., Gałkowski J.W.(red.),Etyka w biznesie, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002
Gasparski W.,(red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
Mruk H., (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wyd. AE Poznań 2002
Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, CIM, Warszawa 1998
Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Guca S., Misja firmy w świetle etyki biznesu, [w:]organizacje przyszlości – szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red, L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Roldex, Kraków 2003,
Guca S., Dylematy etyczne biznesu, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red., L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Uczelniane Wydawnictwo
Naukowo -Dydaktyczne, Kraków 2008.

Informacje dodatkowe:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia
powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.