Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja interpersonalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-207-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, jej istota, cechy i modele, a także formy, znaczenie, korzyści
i niebezpieczeństwa komunikacji werbalnej i niewerbalnej, problem komunikacji wewnętrznej oraz związane
z tym zakłócenia i bariery.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej ZRZ1A_W06 Kolokwium
M_W002 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie ZRZ1A_W06 Kolokwium
M_W003 Nabycie umiejętności zachowania się i prezentacji w typowych sytuacjach (np. w Uczelni, domu akademickim) ZRZ1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała, ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji ZRZ1A_U04 Prezentacja
M_U002 potrafi przygotować wystąpienia publiczne oraz prezentacje syntetyzujące zdobytą wiedzę i umiejętności ZRZ1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji ZRZ1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej + + - - - - - - - - -
M_W002 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie + + - - - - - - - - -
M_W003 Nabycie umiejętności zachowania się i prezentacji w typowych sytuacjach (np. w Uczelni, domu akademickim) + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała, ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować wystąpienia publiczne oraz prezentacje syntetyzujące zdobytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Rola i znaczenie komunikacji społecznej.
2. Zasady savoir-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach).
3. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin, wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne).
4. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
5. Techniki dobrej komunikacji.
6. Komunikacja interpersonalna.
7. Błędy komunikacyjne.
8. komunikacja z klientem trudnym.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Wprowadzenie w życie Uczelni – pierwsze kroki na Wydziale.
2. Zasady savor-vivre’u w Uczelni ( ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach występujących w Uczelni).
3. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin, wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne).
4.Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
5 Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, notatek itp. z użyciem komputera, pisanie sprawozdań i opracowań, przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie klasycznej.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Sposób zaliczenia przedmiotu:

- prezentacja;
- kolokwium zaliczeniowe

W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy obliczeniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy:
- prezentacja (50%),
- ocena z kolokwium zaliczeniowego (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999,
Gambarelli G., Łucki Z, Jak przygotować pracę dyplomwą lub doktorską, Wyd. Universitas, Kraków 1998,
Łodygowska E, Rajewska K., Psychologia kontaktu z klientem, Wyd. KAW, Warszawa 2001,
Mruk H, red., Komunikowanie się w biznesie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002,
Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, CIM, Warszawa 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Guca S., Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część 1, Zmiany w teorii i praktyce, A Podobiński (red.), Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004,
Guca S., Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Pod red., L. Zbiegień-Maciąg,
D. Lewickiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.

Informacje dodatkowe:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.