Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekoefektywność inwestycji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-212-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ocena ekonomiczna projektów wielkoprzemysłowych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna funkcję stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka oraz pojęcie społecznej stopy dyskonta i degresywnego współczynnika dyskontowego (DDR). ZRZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 zna reguły podejścia dochodowego do oceny ekonomicznej projektów wielkoprzemysłowych, mierniki efektywności oraz kryterium decyzyjne techniki zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych. ZRZ1A_W03, ZRZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektu o intensywnym oddziaływaniu na środowisko i zinterpretować rezultaty. ZRZ1A_U01, ZRZ1A_U02 Projekt
M_U002 potrafi oszacować społeczną stopę dyskonta, uwzględniającą ocenę ryzyka ekologicznego projektu, i skalkulować średni ważony koszt kapitału WACC w wartościach nominalnych i realnych. ZRZ1A_U01, ZRZ1A_U02 Projekt
M_U003 umie obliczyć mierniki efektywności projektu i ocenić jego wykonalność ekologiczną. ZRZ1A_U04 Projekt
M_U004 umie skonstruować arkusz przepływów pieniężnych FCFF w wartościach stałych i nominalnych. ZRZ1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej osoby podejmującej decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka oddziaływania na środowisko. ZRZ1A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna funkcję stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka oraz pojęcie społecznej stopy dyskonta i degresywnego współczynnika dyskontowego (DDR). + - - - - - - - - - -
M_W002 zna reguły podejścia dochodowego do oceny ekonomicznej projektów wielkoprzemysłowych, mierniki efektywności oraz kryterium decyzyjne techniki zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić analizę ryzyka projektu o intensywnym oddziaływaniu na środowisko i zinterpretować rezultaty. - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi oszacować społeczną stopę dyskonta, uwzględniającą ocenę ryzyka ekologicznego projektu, i skalkulować średni ważony koszt kapitału WACC w wartościach nominalnych i realnych. - + - - - - - - - - -
M_U003 umie obliczyć mierniki efektywności projektu i ocenić jego wykonalność ekologiczną. - + - - - - - - - - -
M_U004 umie skonstruować arkusz przepływów pieniężnych FCFF w wartościach stałych i nominalnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej osoby podejmującej decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka oddziaływania na środowisko. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wycena inwestycji wielkoprzemysłowych. Klasyczne podejścia i metody. Analiza zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych (Założenia i metodyka. Mierniki oceny efektywności ekonomicznej i kryterium decyzyjne. Koszt kapitału własnego – jego dobór i kalkulacja. Średni ważony koszt kapitału. Warianty analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Zagadnienie inflacji). Rola czynnika ekologicznego. Społeczna stopa dyskonta. Degresywny współczynnik aktualizacyjny pieniądza. Analiza CBA. Ocena ryzyka projektów z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Ekoefektywność inwestycji

Pieniądz nominalny vs realny – kapitalizacja i dyskontowanie. Formuła Fishera. Arkusz przepływów pieniężnych. Nakłady inwestycyjne a wartość rezydualna. Kapitał obrotowy. Amortyzacja. Obliczanie mierników wykonalności inwestycji. Dobór stopy dyskontowej (koszt kapitału własnego). Koszt długu i kalkulacja WACC. Interpretacja rezultatów oceny efektywności ekonomicznej projektów o intensywnym oddziaływaniu na środowisko. Analiza wrażliwości wartości projektu na zmiany kluczowych parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego – w tym czynnika ekologicznego. Analiza scenariuszy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego i zaliczenie projektu.
Ocena zal. z kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (3 szanse); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest mniejsza od 2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0. Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:
1) W przypadku, gdy student nie ma oceny z aktywności na zajęciach:
jako średnia ważona: 0,6 x ocena zal. z kolokwium + 0,4 x ocena z projektu;
2) W przypadku, gdy student ma oceny z aktywności na zajęciach:
średnia ważona – 0,6 x ocena zal. z kolokwium + 0,4 x ocena z projektu, plus 0,1 za każdą ocenę bardzo dobrą z aktywności (lub 0,033 za każdy plus).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Borowiecki R. (red.) i in.: „Wycena przedsiębiorstw. Metody, procedury, przykłady”, wyd. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków, 1992.
Dziworska K.: „Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000,
Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje”, PWN, Warszawa, 1996.
Łucki Z.: „Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie”, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków, 1995.
Marcinek K.: „Ryzyko projektów inwestycyjnych”, wyd. WAE w Katowicach, pp. 219, Katowice, 2001
Mayo H.B.: „Wstęp do inwestowania”, wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa, 1997.
Smith L.D.: „Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations”, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994.
Torries T.F.: „Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saługa P., 2006 – „Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej”. Seria wydawnicza – Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 131.
Saługa P., 2009 – „Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823.
Saługa P., 2011 – „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2014: Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węgla, KARBO, Nr 4
Kapłan R., Kwaśniewski K., Kopacz M., Grzesiak P., Kryzia D., 2016: Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla, Przegląd Chemiczny, Numer 1.

Informacje dodatkowe:

Na ćwiczeniach dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona. Każdy student ma trzy możliwości napisania kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować – w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Daty te są jednocześnie terminami oddania projektu. Wcześniej należy mieć zaliczone kolokwium.
Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek.