Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-216-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje z teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowywania i prowadzenia prezentacji, operowania głosem a także opanowania stresu podczas wystąpień publicznych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji ZRZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności ZRZ1A_U01 Prezentacja
M_U002 operować głosem i wykorzystywać go w autopezentacji ZRZ1A_U06 Prezentacja
M_U003 wykorzystać sekrety doświadczonego mówcy. ZRZ1A_U06 Prezentacja
M_U004 stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną dopełniającą wystąpienie ZRZ1A_U06 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności - + - - - - - - - - -
M_U002 operować głosem i wykorzystywać go w autopezentacji - + - - - - - - - - -
M_U003 wykorzystać sekrety doświadczonego mówcy. - + - - - - - - - - -
M_U004 stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną dopełniającą wystąpienie - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Sztuka wystąpień publicznych.
2. Pewność siebie. Kompletna strategia wykorzystanie własnego potencjału.
3. Asertywność.
4. Podejmowanie decyzji. Co zrobić, kiedy nie wiesz, co robić.
5. Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania.
6. Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą.
7. Techniki wywierania wpływu, czyli jak skutecznie osiągać cele.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Praktyczne zasady, ćwiczenia i nagrania oraz wspólna ocena wystąpień publicznych każdego studenta indywidualnie.
2. Praktyczne zasady pracy na własną pewnością siebie.
3. Trening głosu. Praktyczne zasady i ćwiczenie dobrego mówienia.
4. Mowa ciała
5. Budowanie praktyczne poczucia własnej wartości.
6. Zarządzanie stresem- praktyczne zasady.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji oraz pozytywnego zaliczenia kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. L.Kazimierski – Sztuka wystąpień publicznych, Samo Sedno, Warszawa 2013
2. A. Król – Pewność siebie, Samo Sedno, Warszawa 2011
3. A. Wróbel, Asertywność na co dzień, Edgard 2011
4. B. Ciecierska- Zajdel, Trening głosu, Edgard 2012
5. K.Zanussi – Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć, Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prowadzący zajęcia:
mgr Iwona Radwan-Sado
Studio Mody Iwona Radwan Sado