Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy negocjacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-220-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z istotą procesu negocjacyjnego, znaczeniem negocjacji w życiu zawodowym i osobistym. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do negocjacji, takimi jak: konflikt, kompromis, konfrontacja itp. W ramach modułu studenci poznają także podstawy komunikacji perswazyjnej i zasady postępowania w tzw. “trudnych rozmowach”.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 przyczyny powstawania konfliktów, typy konfliktów, oraz sposoby ich rozwiązywania oraz najważniejsze warunki i zasady prowadzenia skutecznych negocjacji ZRZ1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać wyboru skutecznego stylu komunikacji interpersonalnej w negocjacjach ZRZ1A_U07 Wykonanie projektu
M_U002 dobrać odpowiednie techniki w procesie negocjacyjnym ZRZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 podejmowania decyzji negocjacyjnych w oparciu o przygotowanie merytoryczne i znajomość aspektów psychologicznych ZRZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 przyczyny powstawania konfliktów, typy konfliktów, oraz sposoby ich rozwiązywania oraz najważniejsze warunki i zasady prowadzenia skutecznych negocjacji + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonać wyboru skutecznego stylu komunikacji interpersonalnej w negocjacjach - + - - - - - - - - -
M_U002 dobrać odpowiednie techniki w procesie negocjacyjnym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmowania decyzji negocjacyjnych w oparciu o przygotowanie merytoryczne i znajomość aspektów psychologicznych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Przyczyny konfliktów i ich rozwiązania
2. Pojęcia mediacji i negocjacji
3. Alternatywne formy rozwiązywania sporów
4. Rola komunikacji interpersonalnej w negocjacjach
5. Znaczenie aktywnego słuchania
6. Kluczowe kompetencje w pracy negocjatora

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Czy każdy konflikt ma rozwiązanie
2. “Dylemat więźnia”
2. Rozwiązania w procesie negocjacji:
przegrana-przegrana
przegrana-wygrana
wygrana-wygrana
3. Twórcza transformacja w negocjacjach
4. Podstawy komunikacji perswazyjnej
5. Różnice kulturowe w negocjacjach

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (min 3.0) oraz wykonanie projektu. Ocena z ćwiczeń obliczana jest następująco: kolokwium zaliczeniowe 60%, wykonanie projektu 40%.
Poprawa oceny negatywnej z kolokwium, projektu jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

L. Zbiegień-Maciąg, Taktyki i techniki negocjacyjne, UWND, Kraków 2003,
W. Ury, Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2007,
R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2011,
P.S. Nicosia, Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich… wspólnie, Kielce 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gawron I., Ziółkowski S., The role of trust in a knowledge-based economy W: New trends in management: regional and cross-border perspectives; London Scientific Ltd., 2018.
Gawron I., Ziółkowski S., Wybrane problemy zarządzania wiedzą w branży ubezpieczeniowej W: Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Bielsko-Biała: ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak