Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-301-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, jego narzędzi metod i procedur na potrzeby skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi adekwatnie do uwarunkowań i trendów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe ZRZ1A_W04, ZRZ1A_W09, ZRZ1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 samodzielnie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia komunikacji marketingowej) ZRZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia ZRZ1A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracy w zespole odpowiedzialnym za wykonanie ćwiczeń i projektów oraz do zaprezentowania wypracowanych działań marketingowych w określonej sytuacji problemowej ZRZ1A_K01 Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 samodzielnie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia komunikacji marketingowej) - + - - - - - - - - -
M_U002 dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracy w zespole odpowiedzialnym za wykonanie ćwiczeń i projektów oraz do zaprezentowania wypracowanych działań marketingowych w określonej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Wprowadzenie do marketingu, korzenie, definicja, fundamentalne zasady, orientacje w działalności przedsiębiorstw, podstawowe narzędzia, podejście sektorowe
  Zachowania nabywców
  Strategie segmentacji i pozycjonowania
  Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych. Pozyskiwanie niezbędnych danych i informacji. Podstawy badań marketingowych
  Marketing-mix (od 4 P do 8 P)
  Produkt jako element marketingu
  Technologiczny cykl życia produktu
  Polityka cenowa przedsiębiorcy
  Dystrybucja – istota, podstawowe strategie, rodzaje kanałów, projektowanie sieci oraz dystrybucja fizyczna
  Polityka komunikacji marketingowej (promocji), jej istota, podstawowe formy, etapy tworzenia programu komunikacji marketingowej
  Zarządzanie marketingowe
  Wybrane innowacyjne trendy w działaniach marketingowych.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Podstawowe pojęcia marketingu
Proces decyzyjny i możliwości oddziaływania marketingowego na zachowania nabywców
Segmentacja, zidentyfikowanie rynku docelowego i pozycjonowanie produktu/marki/organizacji
Definicja produktu i koncepcja jego wymiarów. Kształtowanie polityki produktowej
Polityka cenowa i narzędzia różnicowania cen
Projektowanie sieci dystrybucyjnej
Polityka komunikacji marketingowej organizacji
Zarządzanie marketingowe w praktyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy; powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych lub prezentacjach multimedialnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z egzaminu (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach (studia przypadków, wideo treningi, dyskusje grupowe na zadany temat, opracowania rozwiązań/strategii wg ustalonych wytycznych, prezentacji efektów prac z użyciem flipcharta i/lub prezentacji pptx), zadań indywidualnych (w tym przedstawionych przykładów z praktyki gospodarczej, testów wiedzy, kartkówek, dodatkowych opracowań np. umożliwiających odrobienie nieobecności), sprawozdań z udziału w warsztatowych zajęciach terenowych oraz ocen z zadań projektowych realizowanych indywidualnie i w zespole.
W razie uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w I terminie, ostateczna ocena z egzaminu, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler Ph., Keller K. L., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2018.
Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania, redakcja naukowa Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0. Era cyfrowa, Wydawnictwo: MT Biznes, Warszawa 2017.
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
Podstawy marketingu, pr. zb. pod red. Anny Czubały, PWE, Warszawa 2012.
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony Klient? Spełniony człowiek?, MT Business Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
Michalski E., Marketing podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
Niestrój R., Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PROSZOWSKA Anita, Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych, Marketing i Rynek nr 8/2014, s. 1223–1228.
PROSZOWSKA Anita, Planowane postarzanie produktów przez przedsiębiorstwa – ujęcie problemowe, Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku t. 3/2013, s. 207–213.
PROSZOWSKA Anita, Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39, Szczecin 2015, s. 313–326.
PRYMON-RYŚ Ewa, Zarządzanie trwałymi relacjami z klientami, [w:] Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych: redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń, Artur Świerczek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 91–96.
PRYMON-RYŚ Ewa, Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowego , W: Zarządzanie wartością instytucji finansowych / red. nauk. Renata Płoska, Mariusz Chmielewski. — Sopot : WZUG, Fundacja Rozwoju UG, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; S. 127–137
PRYMON-RYŚ Ewa, Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit , Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku , 2015R. 61 nr 3 Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, s. 196–204
PRYMON-RYŚ Ewa, Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego , Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352
PRYMON-RYŚ Ewa, Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientem , W: Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. S. 181–193
PRYMON-RYŚ Ewa, Marketing communication plan for introducing a new brand into the market , W: Marketing and logistics problems in the management of organisation / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. S. 97–111.
RYŚ Adam, PRYMON-RYŚ Ewa, Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu , Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335
RYŚ Adam, Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta, [w:] Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami, red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s. 227–246.
TARCZYDŁO Beata, Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty,
[w:] Granice zarządzania, redakcja naukowa Maria Romanowska, Joanna Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014,
s. 247–257.
TARCZYDŁO Beata, Marketing doświadczeń w kształtowaniu wizerunku marki. Studium przypadku, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 193–202.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014,
s. 238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki. Studium przypadku, Marketing i Rynek 11/2014, s. 283–290.

Informacje dodatkowe:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań może podlegać ocenie podczas egzaminu.
Egzamin uwzględnia treści wykładów oraz zagadnienia zrealizowane podczas ćwiczeń audytoryjnych.