Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-303-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością finansową jednostek gospodarczych. W ramach modułu analizowane są metody ustalania wyniku finansowego podmiotów gospodarczych. Zakres tematyczny umożliwia poznanie podstaw rachunkowości w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w służbach finansowo-księgowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości ZRZ1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna i rozumie metody prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i archiwizacji dokumentów księgowych ZRZ1A_W07 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości ZRZ1A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego ZRZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej metodą porównawczą i kalkulacyjną ZRZ1A_U05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego wykonywania funkcji w ramach służb finansowo-księgowych w jednostkach gospodarczych ZRZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i archiwizacji dokumentów księgowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej metodą porównawczą i kalkulacyjną + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego wykonywania funkcji w ramach służb finansowo-księgowych w jednostkach gospodarczych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. 1. Cechy współczesnej rachunkowości
  2. Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
  3. Funkcjonowanie kont
  4. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencja
  5. Inwestycje i ich ewidencja
  6. Rozrachunki i roszczenia
  7. Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie
  8. Klasyfikacja i ewidencja kosztów
  9. Kalkulacja kosztów
  10. Wycena i ewidencja produktów pracy
  11. Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
  12. Sprawozdanie finansowe

 2. 1. Cechy współczesnej rachunkowości
  2. Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
  3. Funkcjonowanie kont
  4. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencja
  5. Inwestycje i ich ewidencja
  6. Rozrachunki i roszczenia
  7. Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie
  8. Klasyfikacja i ewidencja kosztów
  9. Kalkulacja kosztów
  10. Wycena i ewidencja produktów pracy
  11. Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
  12. Sprawozdanie finansowe

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
 1. Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie

 2. Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń audytoryjnych to średnia ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów przeprowadzonych w trakcie zajęć oraz z aktywności na zajęciach.
W przypadku negatywnej oceny zaliczeniowej student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.
Ocena zaliczeniowa, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w podstawowym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z zaliczenia.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen zaliczeniowych z ćwiczeń i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Usprawiedliwienia nieobecności należy dokonać na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2018
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finasowej, red. nauk. J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017
Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017
Rachunkowość finansowa Podręcznik, red. naukowa E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Rachunkowość przedsiębiorstw, red. nauk. K. Czubakowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
2. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
3. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
4. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
7. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
8. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2010.
9. Białas M., Surowiec A., Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych [w:]: Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.109-116.
10. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
11. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.
12. Surowiec A., Funkcje amortyzacji a uwarunkowania prawne. [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Wydawnictwa AGH, Kraków 2006, s. 59-64.

Informacje dodatkowe:

Brak