Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zachowania organizacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-304-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zdobycie przez studentów wiedzy o mechanizmach, prawidłowościach i procesach zachowania się ludzi w organizacji – wyjaśnienie istoty procesu organizowania się ludzi wokół celów i zadań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 opisać czynniki psychologiczne wpływające na zachowania jednostek w organizacji ZRZ1A_W06 Egzamin
M_W002 zidentyfikować wpływ oddziaływania środowiska społecznego i kulturowego z którego rekrutują się członkowie organizacji na ich zachowania w organizacji ZRZ1A_W08 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 zidentyfikować psychologiczne, społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania interakcji i procesów społecznych w organizacji ZRZ1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Inicjować zachowania służące rozwiązywaniu powstających napięć i konfliktów oraz inicjowaniu produktywnego współdziałania służącego realizacji celów organizacji ZRZ1A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 opisać czynniki psychologiczne wpływające na zachowania jednostek w organizacji + + - - - - - - - - -
M_W002 zidentyfikować wpływ oddziaływania środowiska społecznego i kulturowego z którego rekrutują się członkowie organizacji na ich zachowania w organizacji - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zidentyfikować psychologiczne, społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania interakcji i procesów społecznych w organizacji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Inicjować zachowania służące rozwiązywaniu powstających napięć i konfliktów oraz inicjowaniu produktywnego współdziałania służącego realizacji celów organizacji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. 1. Zachowania organizacyjne jako przedmiot badań; podstawowe dyscypliny i kategorie analizy
 2. 2. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych
 3. 3. Analiza wybranych zachowań i relacji w organizacji (realizacja zadań, kształtowanie postaw, władza i przewodzenie)
 4. 4. Analiza wybranych procesów dokonujących się w organizacji Omówienie współdziałania, konfliktu, komunikowania, zmiany organizacyjnej, kształtowania kultury organizacyjnej.
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. 1. Jednostka w organizacji – podstawy zachowania jednostki, osobowość, motywacje
 2. 2. Podstawy zachowań grupowych – grupy, role grupowe, zespoły robocze, procesy grupowe
 3. 3. Komunikacja w organizacji
 4. 4. Przywództwo i władza w organizacji
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie aktywnego udziału w zajęciach wyrażające się referowaniem zagadnień oraz udziałem w dyskusji i zaliczeniem testu obejmującego materiał przerabiany na ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium obejmującego materiał z wykładów oraz literatury przedmiotu weryfikowane podczas egzaminu (waga 07) i z ćwiczeń audytoryjnych (waga 03)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach pociąga za sobą konieczność samodzielnego opanowania materiału omawianego podczas wykładu, którego znajomość stanowi podstawę do zaliczenia modułu.
Nieobecność na ćwiczeniach pociąga za sobą konieczność samodzielnego opanowania materiału omawianego podczas ćwiczeń. W interesie studenta leży samodzielne zgłaszanie się do odpowiedzi podczas ćwiczeń, w celu zademonstrowania opanowania materiału. Brak aktywności studenta powoduje, iż to osoba prowadząca ćwiczenia inicjuje weryfikację jego wiedzy dotyczącej problematyki omawianej podczas jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z Podstaw zarządzania i Zarządzania własnym rozwojem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa, 2014..
2. Robbins S. P. Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2001.
3. Psychologia pracy i organizacji. Redakcja N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
4. Szaban J. M. Zachowania organizacyjne Aspekt międzykulturowy. Adam Marszałek Rok wydania: 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Górski, Studenci zarządzania w turystyce o swoich studiach i aspiracjach zawodowych„Zarządzanie Publiczne” 2009 nr 1 (5)
P. Górski, Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie “Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” ; 2011 t. 14:
P. Górski, Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych „ Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; 2013 z. 33.
P. Górski, M. Adamczyk. Wiedza o zachowaniach organizacyjnych w programie kształcenia adeptów zarządzania, W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marka Makowca ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : UE, 2015.
P. Górski, Opinie pracodawców o współpracy z wyższymi uczelniami dla rozwoju kompetencji pracowników W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
P. Górski, Ludzka strona zarządzania : zagadnienia metodologiczne W: Zasoby organizacji : zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Informacje dodatkowe:

Brak