Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka opisowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-305-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na przedmiocie przedstawiane są techniki i metody statystyczne służące do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności ZRZ1A_W07 Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 zna i rozumie metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych ZRZ1A_W12, ZRZ1A_W07 Kolokwium
M_W003 zna i rozumie indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe ZRZ1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać interpretacji statystyk z próby ZRZ1A_U02 Kolokwium
M_U002 dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych ZRZ1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w grupie przy przygotowaniu projektu ZRZ1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności + + - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych + + - + - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonać interpretacji statystyk z próby + + - + - - - - - - -
M_U002 dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w grupie przy przygotowaniu projektu + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

 2. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

 2. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student zalicza przedmiot na pisząc kolokwium zaliczeniowe oraz przygotowując projekt na laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń oraz z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie wyrównuje zaległości powstałe skutek nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000
2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000
3. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 1986 i nast. wyd.
4. Sobczyk M., Statystyka, PWE, Warszawa, 2001
5. Woźniak M.(red.), Statystyka ogólna w zadaniach, AE w Krakowie, 2004
6. Zeliaś A. (red.), Metody statystyczne, PWE, Warszawa, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak