Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design thinking w zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-310-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zdobywającą coraz większą popularność metodyką design thinking – szczególnym procesem tworzenia innowacji w nurcie projektowania zorientowanego na użytkownika. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną i w wykorzystają ją w praktyce przechodząc poszczególne etapy procesu tworzenia innowacji w oparciu o wspomnianą metodykę.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 metodykę i narzędzia design thinking ZRZ1A_W07 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 pracować z podstawowymi metodami i narzędziami właściwymi dla procesu design thinking ZRZ1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 wykorzystać podejście właściwe do projektowania zorientowanego na użytkownika do analizy i interpretacji danych i potrzebach i motywacjach grup docelowych projektowanego rozwiązania ZRZ1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 zaprezentować i uzasadnić przyjęte podejście oraz efekty przeprowadzenia procesu projektowego ZRZ1A_U07 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 metodykę i narzędzia design thinking + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pracować z podstawowymi metodami i narzędziami właściwymi dla procesu design thinking - + - - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać podejście właściwe do projektowania zorientowanego na użytkownika do analizy i interpretacji danych i potrzebach i motywacjach grup docelowych projektowanego rozwiązania - + - - - - - - - - -
M_U003 zaprezentować i uzasadnić przyjęte podejście oraz efekty przeprowadzenia procesu projektowego - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Celem wykładów jest wprowadzenie do metodyki design thinking, służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie w pracy nad zagadnieniami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych.
Zagadnienia do wykładów:
1. Indywidualne i społeczno-kulturowe źródła kreatywności a twórcze rozwiązywanie problemów
2. Design thinking – wprowadzenie do metodyki
3. Narzędzia wykorzystywane w design thinking
4. Proces: design thinking – teoria/praktyka/ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Wprowadzenie do pracy z metodyką design thinking
2. Dobór zespołu, określenie wyzwania projektowego
3. Przygotowanie do etapu empatii
4. Praca z danymi jakościowymi i poszukiwanie insightów
5. Wprowadzenie do technik kreatywności. Generowanie i wybór rozwiązań
6. Idea i zasady szybkiego prototypowania. Przygotowanie prototypów wybranych rozwiązań.
7. Testowanie i iteracja rozwiązań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu zajęć jest uzyskanie w wymaganych terminach zaliczeń pozytywnych ocen z projektu zaliczeniowego oraz prezentacji.

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych wymaga zaliczenia na ocenę pozytywną: a) projektu zawierającym zapis procesu projektowego (w ramach ścieżki postępowania właściwej dla procesu design thinking) służacego rozwiązaniu wybranego wyzwania projektowego; b) przygotowania i zaprezentowania poszczególnych kroków i działań procesu projektowego oraz osiągniętych efektów.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z jakiejkolwiek części w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z dwóch zadań: projektu zaliczeniowego (75%) oraz prezentacji projektu (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brodnicki, K. 2015. „Zastosowanie koncepcji Design Thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw”, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, (4), 35-45.
D.School. 2010. „An Introduction to Design Thinking Process Guide”, Stanford: Institute of Design in Stanford.
Hałub, P. 2015. „Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych”. Wrocław Economic Review, 21(1), 41-62.
IDEO. 2012. „Design Thinking for Educators”, źródło: http://www.designthinkingforeducators.com/toolkit/
IDEO. 2015. „The Field Guide to Human-Centered Design”, źródło: http://www.designkit.org/resources/1
Kaliszewski M. 2015. „Sprawdzona metoda tworzenia innowacji – podstawy Design Thinking”, dostęp: http://dtdlafirm.pl/podstawy-design-thinking/#4
Kelley D. i T. Kelley. 2015. “Twórcza odwaga. Wyzwól własny twórczy potencjał”, Warszawa: MT Biznes.
Razzouk, R. i V. Shute. 2012. "What is design thinking and why is it important?", Review of Educational Research 82(3), s. 330-348.
Rudkin Ingle, B. 2015. "Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm." Gliwice: Helion.
Serafiński, B. 2016. "Design Thinking–Myśl Rozwiązaniami! Think Tank Magazine, nr 2." dostęp: http://www.touch-ideas.com/PDF/design-thinking.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kowalik, Wojciech i Marzena Staszkiewicz. 2012. Projective Methods in Analysis of the Means of Perceiving Organizations – Research Proposition”, [w:] Barbara Mróz (red.), “Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 80-96.
Kowalik, Wojciech. 2010. „Creative Class Thesis as part in Discussion about Innovativity in the Information Age Organizations”, [w:] Dagmara Lewicka (red.), „Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital”, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 711-724.

Informacje dodatkowe:

Brak