Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-401-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami organizacji procesów w czasie i przestrzeni oraz organizować działania związane z wytwarzaniem. Student zapoznaje się z podstawowymi zasadami organizacji procesów w czasie i przestrzeni oraz z możliwymi do wykorzystania w praktyce formami organizacji procesów,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi ZRZ1A_W04 Egzamin
M_W002 podstawowe metody, techniki, i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi ZRZ1A_W10 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozwiązywać konkretne problemy zarządzania wytwarzaniem i inicjować w tym zakresie procesy reorganizacji ZRZ1A_U05 Kolokwium,
Projekt
M_U002 rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania procesem wytwarzania oraz adoptować w tym celu metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne ZRZ1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy przyjmując rolę menedżera procesów wytwarzania ZRZ1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe metody, techniki, i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania procesami wytwórczymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozwiązywać konkretne problemy zarządzania wytwarzaniem i inicjować w tym zakresie procesy reorganizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania procesem wytwarzania oraz adoptować w tym celu metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy przyjmując rolę menedżera procesów wytwarzania - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1.Istota, elementy i zasady działalności operacyjnej.
Pojęcie działalności operacyjnej. Pięć filarów zarządzania operacyjnego: CRM Zarządzanie relacjami z klientami), HR (Human resources – Kadry i płace), Zarządzanie produkcją, Finanse i księgowość, Handel, Logistyka ,Serwis. Kontrola prawidłowości zarządzania operacyjnego. Techniki kontroli zarządzania operacyjnego.
2. System operacyjny i jego elementy.
Pojęcie systemu operacyjnego. Elementy systemu operacyjnego. Strategie operacyjne. Ewolucja priorytetów operacyjnych. Proces wytwórczy jako element systemu operacyjnego. Struktura procesu wytwórczego. Podstawowe zasady organizacji procesów wytwarzania. Proces wytwarzania a proces produkcyjny.
3.Planowanie produktu.
Cel planowania produktu. Opracowanie nowego produktu.
4. Prognozowanie sprzedaży.
Rola prognozowania sprzedaży w zarządzaniu operacyjnym.Zakres przedmiotowy prognozowania. Metody Prognozowania: Metoda szeregów czasowych. Metody adaptacyjne. Metody przyczynowo- skutkowe.
5. Pojecie i klasyfikacja procesów produkcyjnych
6. Czas wytwarzania produktów.
Czas jako wymiar konkurowania. Pojęcie cyklu wytwarzania produktu. Cykl technologiczny i cykl produkcyjny wyrobu.
7. Kształtowanie przestrzeni pracy.
Stanowisko pracy i jego cechy. Sposoby grupowania stanowisk pracy. Zasady rozmieszczania stanowisk pracy. Kryteria rozmieszczania stanowisk pracy. Metody rozmieszczania stanowisk pracy.
8. Produkcja potokowa
Warunki organizowania produkcji potokowej i jej zalety. Potok synchroniczny i asynchroniczny.
9. Niepotokowe formy organizacji produkcji
Znaczenie wielkości partii produkcyjnej w niepotokowych formach organizacji produkcji i metody ustalania jej wielkości. Pojęcie ekonomicznej wielkości zamówienia. Problem czasu przezbrajania stanowisk roboczych i jego wpływ na wielkość partii produkcyjnej. Istota metody SMED.
10. Produkcja wieloasortymentowa..
Problem kolejności prac w produkcji wieloasortymentowej. Zagadnienie kolejności prac w produkcji i jego znaczenie dla długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej. Metody ustalania kolejności prac w produkcji.
11. Ciągłość przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny.
Znaczenie ciągłości przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny. Warunki tworzenia ciągłych przepływów. Projektowanie układów czasowych zwartych dla grup asortymentowych wyrobów. Ciągłość przepływu produkcji a poziom zapasów produkcji w toku.
12. Zarządzanie zdolnością produkcyjną.
Pojęcie zdolności produkcyjnej. Czynniki warunkujące wielkość zdolności produkcyjnej. Metody obliczania zdolności produkcyjnej.
13. Planowanie zagregowane.
Hierarchia planowania w zarządzaniu operacyjnym. Planowanie produkcji jako podstawa planowania w zarządzaniu operacyjnym.
14. CRM – Zarzadzanie relacjami z klientami.
Definicja i rola CRM. CRM jako filar zarządzania operacyjnego. odchodzący.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
1. Pojęcie produktu

Podobieństwa i różnice wyrobów i usług. Podstawowe różnice w produkcji wyrobów i usług. Proces wytwórczy wyrobu i usługi. Atrybuty procesów produkcji wyrobów i usług. Narzędzia analizy procesów produkcji wyrobów i usług.
2. Proces produkcyjnyProces produkcyjny i jego elementy składowe. Przykłady procesów produkcyjnych prostych i złożonych. Parametry procesów produkcyjnych i sposoby ich wyznaczania. Harmonogram procesu produkcyjnego. Budowa harmonogramów produkcyjnych.
3. Organizacja procesów produkcyjnych
Podstawowe zasady organizacji procesów produkcyjnych w czasie i przestrzeni. Warunki i mechanizmy funkcjonowania procesów produkcyjnych. Pojęcie typu produkcji. Dobór wyposażenia produkcyjnego w zależności od typu produkcji. Takt jako podstawowy parametr procesów produkcyjnych.
4. Tworzenie harmonogramów procesów produkcyjnych
Harmonogram procesu produkcyjnego jako odwzorowanie jego przebiegu w czasie i przestrzeni. Doskonalenie przebiegu procesu produkcyjnego w oparciu o jego harmonogram produkcyjny.
5. Produktywność procesu produkcyjnego
Pojecie produktywności procesu produkcyjnego i metody jej poprawy. Mirniki pomiaru produktywności. Inwestycyjna i bezinwestycyjna metoda wzrostu produktywności w praktyce.
6. Cykl wytwarzania wyrobu
Wyznaczanie długości cyklu technologicznego i produkcyjnego w zależności od sposobu jego organizacji. Parametry wpływające na długość cyklu technologicznego i produkcyjnego. Analiza zapasów produkcji w toku w zależności od długości cyklu produkcyjnego wyrobu. Prawo Littla.
7. Synchronizacja procesów produkcyjnych
Pojecie synchronizacji procesu produkcyjnego. Znaczenie synchronizacji procesu produkcyjnego dla jego produktywności i wydajności pracy. Metody synchronizacji operacji.
8. Prognozowanie sprzedaży
Rola prognozowania sprzedaży w zarządzaniu operacyjnym. Wykorzystanie poznanych metod prognozowania w ćwiczeniach praktycznych. Zjawisko sezonowości w prognozach sprzedaży.
9. Linie potokowe
Wyznaczanie parametrów linii potokowych stałych synchronicznych i asynchronicznych. Wyznaczanie parametrów linii potokowych zmiennych.Zapasy technologiczne i międzyoperacyjne zapasy obrotowe w liniach potokowych. Metody ustalania wielkości zapasów w liniach potokowych.
10. Niepotokowe formy organizacji produkcji
Gniazda przedmiotowe i technologiczne jako przykłady niepotokowych form organizacji produkcji. Wyznaczanie parametrów niepotokowych form organizacji produkcji. Metody wyznaczania wielkości partii produkcyjnej. Znaczenie wielkości partii produkcyjnej dla wykorzystania zdolności produkcyjnej grupy maszyn. Problem czasu przezbrajania stanowisk. Praktyczne zastosowanie metody SMED.
11. Produkcja wieloasortymentowa
Zbadanie zależności długości cyklu produkcyjnego grupy asortymentowej wyrobów od kolejności realizacji asortymentów wchodzących w jej skład. Przykłady zastosowania różnych metod kolejnościowych w ustalaniu kolejności realizacji asortymentów wyrobów należących do danej grupy. Ustalanie najkrótszego wymiaru cyklu produkcyjnego dla grupy asortymentowej wyrobów.
12. Ciągły przepływ produkcji
Projektowanie ciągłych przepływów produkcji dla grupy asortymentowej wyrobów. Tworzenie układów czasowych zwartych. Pojęcie harmonogramu wzorcowego.
13.Zdolność produkcyjna
Określanie koniecznej zdolności produkcyjnej dla podanych warunków produkcyjnych. Planowanie zdolności produkcyjnej. Współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnej. Aspekty czasowe powiększania wolumenu zdolności produkcyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie oceny z kolokwium (60%) oraz z projektu (40%)
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną pozytywnej oceny z egzaminu (75%) oraz zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych (25%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów: Podstawy zarządzania oraz Metody organizacji i zarządzani

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz.1, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie. ,Wyd. Innowacje, Bielsko-Biała 2000
6. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
7. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
8. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
9. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
10. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
11. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
12. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
13. Michna J., Zarządzanie produkcją., Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2003
14. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.
15. Pasternak K., Zarys Zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
16. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie., Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
17. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Mierniki oceny zorganizowania procesów logistycznych w systemie wytwarzania — Measures of estimateing organizing level in manufacturing systems / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Seria: Metalurgia ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-87745-03-0. — S. 424–427. — Bibliogr. s. 427, Abstr.
2. Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania — [Object modelling in organizing manufacturing processes] / Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Podejście procesowe w zarządzaniu : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. — ISBN 83-7378-084-X. — S. 19–29
3. Ocena zorganizowania procesów w gnieździe wieloprzedmiotowym — [The estimation of systems organization in the production flow] / Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 14–16 czerwiec 2000 / red. nauk. Jan Mróz ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo WMiIM PCz, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria Metalurgia ; nr 16). — ISBN 83-87745-90-1. — S. 196–200. — Bibliogr. s. 200
4.Optymalizacja zapasów produkcyjnych — [Optimisation of the production stocks] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : [II konferencja : Zakopane, 11–13 stycznia 1999 : zbiór referatów] / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. — S. 266–270. — Bibliogr. s. 270., Streszcz.
5.Procesy logistyczne w systemie wytwarzania — [Logistic processes in the production system] / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Konstantyn Kovalchuk, Dmytry Kozenkov. — Kraków : ,,TEXTURA”, 2005. — 123 s.. — Bibliogr. s. 120–123. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-916311-3-3
6.Równoważenie procesu montażu — [Balancing of the assemble process] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 1998 [wyd. 1999]. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria Metalurgia ; nr 10). — S. 187–196. — Bibliogr. s. 196., Streszcz., Summ.
7.Tendencje rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczych — The growth trend of modern productive systems development / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN 978-83-7193-378-3. — S. 267–270. — Bibliogr. s. 270, Abstr.
8.Zastosowanie metod organizatorskich w usprawnianiu organizacji komórki produkcyjnej – aspekt praktyczny — [Practical application of organization methods for improve job organization in manufacturing cell] / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / pod red. Stefana Lachiewicza, Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. — (Monografie Politechniki Łódzkiej). — ISBN 978-83-7283-305-1. — S. 294–302. — Bibliogr. s. 302
9. Zastosowanie metody heurystycznej w równoważeniu procesu montażu — Application heuristic method with balance assembling process / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650, Summ.

Informacje dodatkowe:

Brak