Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-407-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres praktyk obejmuje między innymi nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji ZRZ1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe ZRZ1A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej ZRZ1A_U03, ZRZ1A_U01, ZRZ1A_U04, ZRZ1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym ZRZ1A_K01, ZRZ1A_K03, ZRZ1A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (100h):

Temat, zakres i miejsce odbywania praktyki student ustala wspólnie z promotorem, czyli opiekunem merytorycznym praktyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Samodzielna praca
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktyka zawodowa może być zaliczona na podstawie wykonywanej przez studenta pracy na warunkach określonych w Zarządzeniu wydanym przez Rektora. Student może też odbyć praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie sprawozdania zatwierdzonego przez opiekuna praktyki.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi osiąganie zakładanych efektów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wystawia się zal./ nzal.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak zaliczenia praktyki pociąga za sobą niezaliczenie semestru. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie lub zamierza ją odbyć w terminie wcześniejszym niż przewidziany w programie studiów, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym, niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane posiadanie ubezpieczenia ONW

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Koordynator Wydziału Zarządzania AGH ds. odbywania praktyk – dr inż. Roger Książek
http://www.praktyki.zarz.agh.edu.pl/