Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Handel międzynarodowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-411-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest nabycie umiejętności i kompetencji pozwalających na samodzielną analizę uwarunkowań działalności w handlu zagranicznym w oparciu o wiedzę na temat teorii handlu zagranicznego. Treści programowe obejmują: teorie handlu zagranicznego, metody analizy rynków i ofert oraz metody zarządzania ryzykiem w handlu międzynarodowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna najważniejsze teorie handlu zagranicznego wskazując ich kluczowe założenia ZRZ1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna rolę instytucji działających w sferze handlu międzynarodowego ZRZ1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna cechy najważniejszych narzędzi regulacyjnych w handlu zagranicznym ZRZ1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi interpretować informacje dotyczące handlu zagranicznego ZRZ1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw analizy handlu zagranicznego ZRZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze teorie handlu zagranicznego wskazując ich kluczowe założenia + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna rolę instytucji działających w sferze handlu międzynarodowego + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna cechy najważniejszych narzędzi regulacyjnych w handlu zagranicznym + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować informacje dotyczące handlu zagranicznego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw analizy handlu zagranicznego - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Współczesny handel międzynarodowy

  Charakterystyka skali i struktury obrotów handlu zagranicznego. Polska na tle świata.

 2. Teorie handlu międzynarodowego

  Przedstawienie teorii handlu zagranicznego – od merkantylizmu do ujęć współczesnych

 3. Narzędzia regulacyjne

  Narzędzia regulacyjne w handlu zagranicznym. Kursy, stopy procentowe, cła. Instrumenty specyficzne.

 4. Analiza ofert

  Oferta i jej cechy. Bazy dostaw. Rozliczenia w handlu międzynarodowym.

 5. Rodzaje transakcji w handlu międzynarodowym

  Rodzaje transakcji w handlu międzynarodowym.
  Transakcje zabezpieczające w handlu zagranicznym
  Pośrednicy w handlu międzynarodowym.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. Specjalizacja w handlu międzynarodowym

  Koszty komparatywne jako teoria optymalnej specjalizacji; założenia i symulacje działania.

 2. Instrumenty regulacyjne

  Analiza instrumentów regulacyjnych w handlu międzynarodowym

 3. Oferty i ich analiza

  Analiza ofert, wybór baz dostaw. Rozliczenia transakcji

 4. Prezentacja projektu

  Analiza rynku importowego/eksportowego.
  Ocena potencjału rynku, źródła danych danych rynkowych

 5. Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym

  Mechanizm działania wybranych form zabezpieczeń w handlu zagranicznym.
  Przykłady hedgingu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. Zadania analityczne i prezentacje dotyczą treści zawartych w sylabusie modułu. Materiały uzupełniające i projekty studentów przekazywane przez platformę e-learningową
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwium, większa ilość powoduje niezliczenie ćwiczeń. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest zdanie materiału w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani znać tematykę dotychczasowych wykładów oraz przygotować się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia. Ocena z zaliczenia jest średnią z dwóch kolokwiów z ewentualną korektą o+/- 0,5 stopnia ze względu na odpowiedzi na zajęciach i jakość prezentacji. Oddanie prezentacji jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości samodzielnie w zakresie uzgodnionym na konsultacjach z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2006
Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POSŁUSZNY K., Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśle, W:
Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych pod red.
Marty Czyż, Justyny Dyduch. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L., TRELA M., Economic instruments for the internalization of external costs of road transport. Economic and Environmental Studies 2013; vol. 13 no. 1, s. 61–72.

Informacje dodatkowe:

Brak