Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Infrastruktura turystyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-414-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą infrastruktury turystycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich, wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie, zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. ZRZ1A_W11 Kolokwium
M_W002 definicję hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków, opis nietypowych obiektów hotelowych. ZRZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 scharakteryzować bazę gastronomiczną, rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania, zastosować odpowiednie przepisy prawa w obrocie żywnością, wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe, scharakteryzować ich typy, rodzaje oraz cele ich działania, obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania, przedstawić rodzaje szlaków turystycznych oraz podać ich przykłady. ZRZ1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZRZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich, wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie, zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 definicję hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków, opis nietypowych obiektów hotelowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 scharakteryzować bazę gastronomiczną, rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania, zastosować odpowiednie przepisy prawa w obrocie żywnością, wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe, scharakteryzować ich typy, rodzaje oraz cele ich działania, obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania, przedstawić rodzaje szlaków turystycznych oraz podać ich przykłady. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Podstawy hotelarstwa. Charakterystyka usług hotelarskich. Rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie
2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. Rodzaje obiektów hotelarskich. Części składowe współczesnego hotelu. Strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Przykłady nietypowych obiektów hotelowych.
3. Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich. Formy hotelarstwa. Polskie i światowe organizacje hotelarskie. Marketing w hotelarstwie. Charakterystyka wybranych koncernów hotelowych.
4. Podstawowe pojęcia dotyczące pozostałych obiektów noclegowych. Ich charakterystyka, klasyfikacja, cele działania.
5. Podstawowe pojęcia z gastronomii. Podział lokali gastronomicznych. Podział obowiązków w gastronomii. Strategie działania firm gastronomicznych. Charakterystyka wybranych kuchni Europy.
6. Turystyka kulinarna. Produkt regionalny i lokalny. Metody przechowywania żywności. Żywność wygodna. Przykłady nietypowych potraw. Prawo w obrocie żywnością. Systemy zarządzania jakością żywności. Zagrożenia zdrowotne żywności. Gastronomia hotelowa. Carving. Żywność przyszłości.
8. Agroturystyka. Kategoryzacja w agroturystyce. Turystyka wiejska. Ekoturystyka. Sanatoria i uzdrowiska. Usługi hotelarskie i gastronomiczne w nich prowadzone.
9. Charakterystyka obiektów kultury, ich klasyfikacja, cechy i zadania. Rodzaje szlaków turystycznych.

Zajęcia warsztatowe (8h):

1. Animacje dla dzieci i dorosłych. Przyjęcie okolicznościowe w praktyce. Organizacja spotkań integracyjnych w hotelu. Rozwiązania ekologiczne w hotelach. Obsługa gości hotelowych. Sztuka dyplomacji.
2. Organizacja zakładu gastronomicznego. Promocja i reklama w gastronomii i hotelarstwie. Podstawy wiedzy o żywieniu. Żywność modyfikowana genetycznie. Jak sporządza się kartę menu
3. Kodeks etyki hotelarza. Role recepcji w hotelu. Gafy popełniane przez personel. Wyposażenie techniczne recepcji. Obowiązki pracowników recepcji. Współpraca recepcji z innymi działami w hoteli.
4. Zabezpieczenie gościa i jego mienia. Odpowiedzialność etyczno-moralna i cywilno-materialna hotelu. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie.
5. Charakterystyka wybranych obiektów kultury oraz sportowych. Zaprezentowanie wybranych rodzajów szlaków turystycznych.
6. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie:
• Basicvision,
• Qualivision,
• Resavision,
• kontrole anonimowe,
• rygory systemów hotelowych w zakresie utrzymania jednolitych standardów.
7. Kategoryzacja w agroturystyce. Enoturystyka.
8. Historia rozwoju gastronomii w Polsce i na świecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci opracowują odpowiedzi na zadane pytania w odniesieniu do przerabianego tematu lub studium przypadku. Możliwe prezentacja referatu na zadany temat przez prowadzącego. Możliwa jest forma zespołowa udzielania odpowiedzi lub przygotowywania prezentacji . Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym dla każdego ćwiczenia przez prowadzącego (pojęcia kluczowe). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach pisemnych w formie odpowiedzi na zadane pytania dla każdego ćwiczenia, a średnia z oceny z danego ćwiczenia zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
2. Sala J., Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa 2004.
3. Przemysł spożywczy – miesięcznik.
4. Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E., Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2011.
5. Popielas J., Tauber D., Logistyka dla hotelarzy, gastronomów i nie tylko, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007.
6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 1998.
7. Mitura E., Koniuszewska E., Hotelarstwo – organizacja pracy i technika pracy, Difin, Warszawa 2008.
8. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Promocja miasta jako jedna z form marketingu terytorialnego na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli — City promotion as one of the forms of territorial marketing based on the example of the Regional Museum in Stalowa Wola / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie franchisingu jako narzędzia budowy łańcucha przedsiębiorstw hotelarskich — The use of franchising as instruments of structures of chains of hotel companies / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Zarządzanie jakością żywności na przykładzie zakładów gastronomicznych — Food quality management based on gastronomic venues case study / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja ; ISSN 1899-7228. — 2011 z. 7, s. 47–62. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”