Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wartości w życiu osobistym i biznesie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-416-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką aksjologiczną tak istotną zarówno ze względu na motywację działań w sferze gospodarki, jak i na jej skutki. W sytuacji, gdy ważnym problemem w zarządzaniu zasobami ludzkimi staje się godzenie życia zawodowego i rodzinnego skupienie się na wartościach osobistych i zawodowych wydaje się uzasadnione. Relacje między oby wartościami zostaną przedstawione w perspektywie historycznej i w kontekście współcześnie dokonywanych wyborów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie uwarunkowania ról kierowniczych i ich realizacji w postaci stylów kierowania. ZRZ1A_W06 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi identyfikować wartości osobiste z biznesowymi w celu osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej. ZRZ1A_U03 Referat
M_U002 Potrafi w sposób kompetentny i interesujący przedstawić zagadnienia dotyczące roli wartości w życiu osobistym i biznesie ZRZ1A_U01 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K002 Postępuje w sposób świadczący o umiejętności łączenia wartości osobistych i biznesowych ZRZ1A_K04 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie uwarunkowania ról kierowniczych i ich realizacji w postaci stylów kierowania. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować wartości osobiste z biznesowymi w celu osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób kompetentny i interesujący przedstawić zagadnienia dotyczące roli wartości w życiu osobistym i biznesie - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Postępuje w sposób świadczący o umiejętności łączenia wartości osobistych i biznesowych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Czym są wartości, jak istnieją, jakie jest ich znaczenie w życiu człowieka i społeczeństwa
 2. Od wartości po zachowania. Zagadnienie tożsamości indywidualnej, norm i motywacji.
 3. Wzory osobowe ludzi biznesu.
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. Analiza wartości jakimi kierujemy się w swoim życiu.
 2. Identyfikacja wartości w kulturach organizacyjnych wybranych firm (studia przypadków).
 3. Wartości osobiste i biznesowe w perspektywie trajektorii życia. Rozmowy z seniorami.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Brak egzaminu, dlatego materiał omawiany podczas wykładów i na ćwiczeniach zaliczany jest niezależnie. Ocena końcowa wpisywana w sytuacji gdy materiał seminaryjny i ćwiczeniowy zostaną zaliczone. Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie aktywnego udziału w zajęciach wyrażające się referowaniem zagadnień oraz udziałem w dyskusji i zaliczeniem testu obejmującego materiał przerabiany na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z testu zaliczeniowego (materiał z wykładów i literatury przedmiotu), prezentacji przedstawionej podczas ćwiczeń oraz odpowiedzi ustnych (aktywności) podczas zajęć.
Treści z lektur i wykładu 0,4 z ćwiczeń 0,6.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach pociąga za sobą konieczność samodzielnego opanowania materiału omawianego podczas wykładu, którego znajomość stanowi podstawę do zaliczenia modułu.
Nieobecność na ćwiczeniach pociąga za sobą konieczność samodzielnego opanowania materiału omawianego podczas ćwiczeń. W interesie studenta leży samodzielne zgłaszanie się do odpowiedzi podczas ćwiczeń, w celu zademonstrowania opanowania materiału. Brak aktywności studenta powoduje, iż to osoba prowadząca ćwiczenia inicjuje weryfikację jego wiedzy dotyczącej problematyki omawianej podczas jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu “Zachowania organizacyjne”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beck Ulrich. 2004. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Stanisław Cieśla, Warszawa: WN Scholar.
JanPaweł II, Encyklika Laborem exercens. http://adonai.pl/jp2/pliki/le.pdf
Rifkin Jeremy. 2001. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, tłum. Ewa Kania, Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.
Sedláček T. 2012 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA.
Sennett Richard. 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy z nowym kapitalizmie, tłum. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Warszawa: WL Muza.
Tarasiewicz K. 2013, Zapach świeżej kawy, PWN Warszawa.
Tischner J. 2011 Myślenie według wartości, Wyd. Znak Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Górski P., Wzór osobowy inteligenta w świetle wspomnień i publicystyki Zdzisława Dębickiego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” , nr 2, s. 63 – 74.
Górski P., Inteligencja, jej pozycja i rola w społeczeństwie w świetle dyskusji nad inteligencją polską w okresie międzywojennym (w) Inteligencja. Między tradycją a wyzwaniami współczesności, Pod redakcją Jerzego Mikułowskiego – Pomorskiego, AE, Kraków, s. 47-60
Górski P., Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Kształtowanie ideologii menedżerskiej i nowoczesnej kultury pracy w Polsce międzywojennej „Państwo i Społeczeństwo” 2008 nr 1.
Górski P., Profesjonalizm zarządzania. Wyobrażenia studentów i menedżerów. [w] Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy. Pod redakcją Marii Fic. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2008.
Górski P., A Klama, Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności ,,Zarządzanie kadrami”: społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami. „Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „2010 [wyd. 2011] nr 3 s. 97–108.
Górski P., Rola uczelni wyższych w kształtowaniu profesjonalizmu. Perspektywa studentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2018 nr 3.

Informacje dodatkowe:

Brak