Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-505-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest wyjaśnienie, czym jest własność intelektualna, jakie są podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz omówienie podstawowych aspektów prawnych zwalczania nieuczciwej konkurencji. W trakcie zajęć przybliżane są kolejno zagadnienia związane z własnością przemysłową, tajemnicą przedsiębiorstwa i prawem autorskim.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji ZRZ1A_W04 Prezentacja
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej ZRZ1A_W04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie ZRZ1A_K01 Prezentacja
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej ZRZ1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji + + - - - - - - - - -
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie - + - - - - - - - - -
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Pojęcie własności intelektualnej, zakres i systematyka prawa własności intelektualnej; geneza norm dotyczących ochrony własności intelektualnej; źródła prawa krajowego i międzynarodowego
Ochrona prawna wynalazków; definicja wynalazku
Znaki towarowe; europejski znak towarowy
Wzór przemysłowy
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Ogólne pojęcie utworu.Rodzaje utworów; specyfika programu komputerowego
Podmiot praw autorskich
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe; dozwolony użytek
Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
Umowy w obszarze własności intelektualnej

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

W czasie zajęć omawiane są zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i prawem autorskim.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem lub w formie wykładu.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest analiza wskazanego przez prowadzącego zajęcia tematu w formie prezentacji. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego
zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań, prezentacji itd.). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych (ćwiczeniach) powinna zostać wyrównana poprzez pracę pisemną, zawierającą opracowanie tematu, wskazanego przez prowadzącego zajęcia. Przedłożenie pracy powinno nastąpić przed końcem tych zajęć w danym semestrze, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od opuszczenia zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Flisak, opubl. LEX 2015
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G. opubl. LEX, 2015
Orzecznictwo

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5
Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej — [Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

Informacje dodatkowe:

Brak