Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport w turystyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-509-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą transportu w turystyce

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. ZRZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 poszczególne rodzaje transportu, funkcje transportu w turystyce. ZRZ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej, wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego, uzasadnić wybór danej gałęzi transportu w turystyce. zastosować środek transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. ZRZ1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ZRZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 poszczególne rodzaje transportu, funkcje transportu w turystyce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej, wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego, uzasadnić wybór danej gałęzi transportu w turystyce. zastosować środek transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Definicja transportu w turystyce. Funkcje transportu w turystyce.
2. Klasyfikacja i charakterystyka transportu w turystyce. Wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu.
3. Historia transportu w turystyce. Relacje zwrotne zachodzące między transportem a turystyką.
4. Znaczenie transportu w turystyce. Zagrożenia związane z transportem w turystyce.
5. Transport w turystyce międzynarodowej i krajowej.
6. Transport jako elementu produktu turystycznego.
7. Rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu na konkretnych przykładach.
2. Rozwój transportu turystycznego w Polsce.
3. Wpływ transportu turystycznego na środowisko.
4. Sposób podejmowania wyboru gałęzi transportu w turystyce.
5. Zastosowanie środka transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży.
6. Sytuacje awaryjne w pracy pilota dotyczących problemów związanych z transportem.
7. Środki pomocnicze w transporcie turystycznym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Konieczna-Domańska A., Biura Podróży na rynku turystycznym, PWN 2008
2. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska., Kraków 2004
3. Rydzkowski W., Transport, PWN 2002
4. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Transport w turystyce, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008
5. Transport jako składnik produktu turystycznego, pod red. Turek M., Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot, 2009
6. Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, ITE RADOM, Radom, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. „Wpływ inteligentnych systemów transportowych na jakość transportu miejskiego”. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, – materiały w druku
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.