Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy (licencjacki)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-601-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przygotowanie do napisania projektu dyplomowego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. ZRZ1A_W12, ZRZ1A_W10, ZRZ1A_W11, ZRZ1A_W08, ZRZ1A_W04, ZRZ1A_W09, ZRZ1A_W05, ZRZ1A_W02, ZRZ1A_W01, ZRZ1A_W07, ZRZ1A_W06, ZRZ1A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym ZRZ1A_U07, ZRZ1A_U06 Praca dyplomowa
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie ZRZ1A_U03, ZRZ1A_U01 Praca dyplomowa
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją ZRZ1A_U06 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 250 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (250h):

Zasady pisania projektu dyplomowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student samodzielnie wykonuje projekt
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest oceną średnią z ocen projektu dyplomowego określonej przez promotora i oceny określonej przez recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone zgodnie z regulaminem studiów AGH wszystkie zajęcia i praktyki dla kierunku studiów dla obowiązującego programu studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe obejmują pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Literatura jest uzgadniana podczas konsultacji z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Górski, Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, edited by Catherine Cassel and Gillian Symon Sage 2006, (rec.) “Przegląd Organizacji” 2007 nr 11.
P. Górski, O metodologii w zarządzaniu. Refleksje w związku z książką Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju. „Zarządzanie Publiczne” 2009 nr 1 (5).
P. Górski, Uwagi w związku z artykułem Marka Jabłońskiego: Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych ,,Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 4 (138), “Organizacja i Kierowanie” 2010 nr 2 s. 141–148.
Wiedza o zachowaniach organizacyjnych w programie kształcenia adeptów zarządzania, Piotr GÓRSKI, Michał ADAMCZYK: W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marka Makowca ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : UE, 2015.
P. Górski, Ludzka strona zarządzania : zagadnienia metodologiczne — Human side of management : methodological issues / Piotr GÓRSKI // W: Zasoby organizacji : zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192 ; nr 422.
P. Górski, Słowo ciałem się stało, czyli jak pisanie o patologii patologią trąci : [recenzja] : Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnych / red. nauk. Dagmara Lewicka. – Warszawa, 2014. “Studia Humanistyczne AGH” 2016 t. 15/1, s. 81–85.

Informacje dodatkowe:

Brak