Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biznes plan
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-609-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przedstawienie roli i znaczenia biznes planu w zarządzaniu podmiotem gospodarczych, a w szczególności: na etapie rozpoczynania działalności, w działalności inwestycyjnej, w pozyskiwania źródeł finansowania, wspomaganiu zarządzania itp. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarządzania zespołem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce ZRZ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zna i rozumie metody planowania finansowego ZRZ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami ZRZ1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi samodzielnie budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, organizacyjny, finansowy wybranego przedsięwzięcia ZRZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do obserwacji zmieniających się czynników i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku ZRZ1A_K01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce + + - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metody planowania finansowego + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, organizacyjny, finansowy wybranego przedsięwzięcia - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do obserwacji zmieniających się czynników i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 29 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wykłady:
  1. Biznes plan: istota, cele, cechy i funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
  2. Układ i struktura biznes planu.
  3. Zasady metodyczne przygotowania biznes planu.
  4. Metody i zasady opracowania planów dziedzinowych biznes planu.
  5. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
  6. Planowanie finansowe.
  7. Rachunek ekonomiczny inwestycji.
  8. Model biznesowy Canvas.

 2. Wykłady:
  1. Biznes plan: istota, cele, cechy i funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
  2. Układ i struktura biznes planu.
  3. Zasady metodyczne przygotowania biznes planu.
  4. Metody i zasady opracowania planów dziedzinowych biznes planu.
  5. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
  6. Planowanie finansowe.
  7. Rachunek ekonomiczny inwestycji.
  8. Model biznesowy Canvas.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. 1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
  - opracowanie części strategicznej biznesplanu,
  - opracowanie części operacyjnej biznesplanu,
  - opracowanie części finansowej biznesplanu.
  2. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu.
  3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
  4. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego.

  W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznes plan dla nowej działalności gospodarczej.

 2. 1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
  - opracowanie części strategicznej biznesplanu,
  - opracowanie części operacyjnej biznesplanu,
  - opracowanie części finansowej biznesplanu.
  2. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu.
  3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
  4. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego.

  W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznes plan dla nowej działalności gospodarczej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy lub w grupach rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – test zaliczeniowy z wiedzy przekazanej podczas zajęć wykładowych.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to ocena za złożoną pracę projektową (biznes plan nowej działalności).
Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z obu form zaliczenia.
W przypadku nieoddania pracy projektowej do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta bazuje na wypowiedziach ustnych, wykonanego w formie pisemnej projektu, co zgodnie jest z regulaminem studiów AGH oraz przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia ważona z oceny z zaliczenia ćwiczeń (70%) i testu z materiału wykładowego (30%).
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (ocena końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen z Wirtualnej Uczelni).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Nieobecność student jest zobowiązany usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Rachunkowość finansowa, Marketing, Zarządzanie, Finanse przedsiębiorstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barrow C., Biznesplan w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
2. Filar E.,Skrzypek J., Biznes Plan, Poltext, Warszawa, 2008.
3. Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wyd. Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006
4. Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa, 2007
5. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008
6. Skrzypek J, Biznes plan, Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2012
7. Tokarski A., Tokarski M., Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Activity based costing as the tool of performance management, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, w: Performance management: concepts and methods, sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011.
- Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych: korzyści i bariery, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC , Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin, 2011.
- Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej, Mariusz KUDEŁKO, Jacek WOLAK, Marta CZYŻ, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Elżbieta MARCINKOWSKA, Krzysztof POSŁUSZNY, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI, Katarzyna GDOWSKA. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, 2016, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
- Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia — 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1, s. 117–124.

Informacje dodatkowe:

Brak.