Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Towaroznawstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-611-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą właściwości towarów, metod ich badania i oceny, czynników, zjawisk i procesów rzutujących na ich jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 kluczowe zagadnienia z zakresu, własności i wykorzystania towarów w inżynierii. ZRZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 planować i przeprowadzać pomiary różnych grup towarów i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. ZRZ1A_U02 Kolokwium
M_U002 identyfikować, interpretować podstawowe zjawiska, metody i techniki związane z produkcją i jakością towarów. ZRZ1A_U03 Kolokwium
M_U003 prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych. ZRZ1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 kluczowe zagadnienia z zakresu, własności i wykorzystania towarów w inżynierii. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 planować i przeprowadzać pomiary różnych grup towarów i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. - + - - - - - - - - -
M_U002 identyfikować, interpretować podstawowe zjawiska, metody i techniki związane z produkcją i jakością towarów. - + - - - - - - - - -
M_U003 prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wykłady

1. Zakres towaroznawstwa. Towar i pojęcia bliskoznaczne.
2. Klasyfikacja i właściwości najważniejszych materiałów i towarów.
3. Zasady identyfikacji towarów i znakowania towarów.
4. Mierzenie jakości: kwalimetria i pomiar jakości przez porównanie użyteczności towarów podobnych.
5. Wada i rodzaje wad. Kontrola jakości wyrobów. Certyfikacja.
6. Czynniki wpływające na jakość towarów. Normy jakościowe.
7. Rodzaje opakowań. Proces transportowy towarów i środki transportu.
8. Paliwa.
9. Materiały budowlane.
10. Wyroby lakierowe, kleje i towary chemii gospodarczej.
11. Klasyfikacja żywności i dodatków do żywności. Składniki odżywcze i wartość kaloryczna towarów żywnościowych.
12. Ekologiczne problemy wytwarzania, stosowania i likwidowania materiałów stosowanych do wytwarzania różnych typów towarów.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Metody badania paliw.
2. Metody badania materiałów budowlanych.
3. Klasyfikacja wyrobów stalowych.
4. Metody badania wyrobów lakierowych.
5. Metody badania wyrobów papierniczych, włókienniczych i skórzanych.
6. Metody badania podstawowych towarów żywnościowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów. Wydawnictwa AGH 2015.
2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
3. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów spożywczych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów. Wydawnictwa AGH 2015.
2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
3. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E., Badanie towarów spożywczych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.