Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse jednostek ubezpieczeniowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-614-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia związane z reasekuracją, kapitałami i funduszami własnymi jednostek ubezpieczeniowych, rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi, działalnością lokacyjną jednostek ubezpieczeniowych i ich wypłacalnością.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie cele działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. ZRZ1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie zasady ochrony interesu ubezpieczonych ZRZ1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić wypłacalność jednostek ubezpieczeniowych ZRZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w zarządzaniu finansami jednostek ubezpieczeniowych ZRZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady ochrony interesu ubezpieczonych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić wypłacalność jednostek ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w zarządzaniu finansami jednostek ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Charakterystyka działalności jednostek ubezpieczeniowych
 2. Reasekuracja czynna i bierna
 3. Kapitały i fundusze własne jednostek ubezpieczeniowych
 4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 5. Działalność lokacyjna jednostek ubezpieczeniowych
 6. Wypłacalność jednostek ubezpieczeniowych
 7. Znaczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Rozwiązywanie zadań z problematyki omawianej na wykładzie
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego obejmującego materiał z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z testu zaliczeniowego obejmującego program wykładów. Możliwe są dwa terminy poprawkowe kolokwium i testu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium i testu zaliczeniowego, przy uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych terminów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. Gąsiorkiewicz, Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
2. A. Hołda, A. Staszel, Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria,zadania, testy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
3. K. Jonas, A. Szkarłat-Koszałka, A. Mazurczak, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych. Zbiór zadań, „Debet”, Kraków 2012.
4. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2003.
5. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Dyduch, Assessment of the financial situation of insurance companies, [w:] Aspects of production engineering and management , ed. P. Łebkowski, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2011, s. 123–137.
2. A. Dyduch, Znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 47–63.
3. A. Dyduch, K. Mendys, Przydatność informacji dodatkowej w ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń [W: ] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. nauk. B. Micherdy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr
4. J. Dyduch, Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2 (80) s. 55–63
5. J. Dyduch, Istota rezerw w różnych jednostkach [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 161-169.
6. J. Dyduch, Analiza rozwiązań dotyczących prezentacji praw do emisji zanieczyszczeń w sprawozdaniach finansowych, Studia i Prace UEK nr 14, „Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce”, tom I, pod red. B. Micherdy, Kraków 2010, s. 204-213.
7. J. Dyduch Ocena finansowa wybranych sekcji gospodarki narodowej [w:] Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak