Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy działań sustainability
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-615-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przybliżenie istoty koncepcji sustainability na potrzeby zarządzania marką. Zajęcia
przygotowują studentów do umiejętnego budowania kapitału współczesnej marki z użyciem
przedsięwzięć i kampanii z obszaru sustainability. Realizowane jest marketingowe podejście do tych
działań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 koncepcję sustainability i możliwości jej wykorzystania w budowaniu kapitału marki ZRZ1A_W01 Prezentacja,
Projekt
M_W002 narzędzia, metody i procedury działań sustainability ZRZ1A_W04 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 samodzielnie zaprojektować metodyczne działania na potrzeby budowania marki społecznie odpowiedzialnej i w kierunku zrównoważonej (kto powinien się tym zająć, jakie narzędzia i procedury trzeba zastosować, w jakim czasie i za ile oraz jak zmierzyć rezultaty). ZRZ1A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracy w zespole realizującym projekt zaliczeniowy oraz do zaprezentowania jego rezultatów ZRZ1A_K03 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 koncepcję sustainability i możliwości jej wykorzystania w budowaniu kapitału marki + - - - - - - - - - -
M_W002 narzędzia, metody i procedury działań sustainability + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 samodzielnie zaprojektować metodyczne działania na potrzeby budowania marki społecznie odpowiedzialnej i w kierunku zrównoważonej (kto powinien się tym zająć, jakie narzędzia i procedury trzeba zastosować, w jakim czasie i za ile oraz jak zmierzyć rezultaty). - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracy w zespole realizującym projekt zaliczeniowy oraz do zaprezentowania jego rezultatów - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Koncepcja sustainability
Współczesne marki i uwarunkowania ich budowania
Podstawy marketingu społecznego
Interesariusze działań
Kluczowe obszary działań sustainability
Strategia marki sustainable
Narzędzia realizacji przedsięwzięć sustainability
Kampanie społeczne pod emblematem marki
Skuteczność działań zgodnych z ideą sustainability

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Istota koncepcji sustainability
Uwarunkowania budowania kapitału współczesnych marek
Identyfikacja i angażowanie interesariuszy w świat marki
Wybrane narzędzia i obszary działań sustainability
Analiza przedsięwzięć i kampanii sustainability
Prace nad poszczególnymi etapami realizacji projektu grupowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy; powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań
podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania
indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i
prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach
projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi
przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych, pisemnych lub prezentacjach multimedialnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu, 40% ocena z zaliczenia
ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń
indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsow i/lub udziału w warsztatowych zajęciach
terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i
prezentacji projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H. (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Dahlen, M., Lange, F., Smith, T. (2010). Marketing communications. A brand narrative approach. John Wiley & Sons Ltd.
Donovan, R., Henley, N. (2010). Principles and practice of social marketing. Cambridge University Press.
Fryzeł B. (2011). Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan.
Hejduk I. (2014), Koncepcje sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Keller, K. L. (2013). Strategic brand management. Building, measuring and managing brand equity. 4th ed., New York: Pearson Education Limited.
Kitchen, P.J., Proctor, T. (2015). Marketing communications in a post-modern world. Journal of Business Strategy, 36(5), 34–42.
Wan, L. C., Poon, P. S., Yu, C. (2016). Consumer reactions to corporate social responsibility brands: the role of face concern. Journal of Consumer Marketing, 33(1), 52–60.
Wang, W., Korschun, D. (2015). Spillover of social responsibility associations in a brand portfolio. Journal of Product & Brand Management, 24(6), 596–609.
Witek, L. (2014). Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie, Marketing i Rynek, 8, 761–767.
Wysokińska-Senkus, A. (2013). Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability, Difin.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tarczydło B. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wybrane przykłady,
[w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie, kultura organizacji,
społeczna odpowiedzialność, red. nauk. Stankiewicz J., Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Zielona Góra, s. 462–478.
Tarczydło B. (2011), Budowanie marki jako wybór strategiczny przedsiębiorstwa,
[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 172, Wybory strategiczne w
przedsiębiorstwach: strategie funkcjonalne, red. nauk. Urbanowska-Sojkin E., Wydawnictwo UE w
Poznaniu, Poznań, s. 272–281.
Tarczydło B. (2013), Kampania społeczna w teorii i praktyce, [w:] Wykorzystanie nowych mediów w
public relations, (red. nauk.) J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, nr 157, Katowice, s. 225–234.
Tarczydło B. (2015), Trends in marketing activities for the brand image. Examples
of applications, [w:] Knowledge – economy – society. Reorientation of paradigms and concepts of
management in the contemporary economy, ed. by Bogusz Mikuła, Tomasz Rojek, Foundation of the
Cracow University of Economics, Cracow, s. 439–448.
Tarczydło B. (2016), Paradygmat marki w dobie digitalizacji i technologii mobilnej, Handel Wewnętrzny,
nr 5, s. 314–323.
Tarczydło B. (2018), Actions of social responsibility in creating the brand image of service organization,
European Journal of Service Management, vol. 26, nr 2, s. 265–271.
Tarczydło B. (2018), Case study method and its usefulness in branding activities. Results of research
[w:] ESD 2018, 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development –
“Managerial Issues in Modern Business”.

Informacje dodatkowe:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania aktywizujące studentów, za które oceny są
uwzględniane w ocenie końcowej z modułu.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.