Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Standardy wyceny nieruchomości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-616-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treścią modułu jest zapoznanie studenta ze standardami wyceny nieruchomości oraz przysposobienie go do wyceny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna pojęcie i rodzaje wartości; zna krajowe i międzynarodowe standardy wyceny i ich podstawowe zasady; zna rodzaje nieruchomości. ZRZ1A_W04, ZRZ1A_W09 Kolokwium
M_W002 zna zasady podejścia porównawczego, kosztowego i dochodowego do wyceny; zna i rozumie problematykę inflacji oraz aktualnej wartości pieniądza; zna zasady analizy DCF jako podstawowej metody wyceny w podejściu dochodowym. ZRZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zinterpretować standard wyceny; umie scharakteryzować operat szacunkowy / raport z wyceny wykonany według danego standardu. ZRZ1A_U04, ZRZ1A_U02 Kolokwium
M_U002 umie wycenić nieruchomość w podejściu kosztowym i porównawczym. ZRZ1A_U01 Kolokwium
M_U003 potrafi wycenić nieruchomość ze złożem kopaliny w podejściu dochodowym. ZRZ1A_U01, ZRZ1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi przedstawić argumenty za zastosowaniem danego podejścia do wyceny. ZRZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna pojęcie i rodzaje wartości; zna krajowe i międzynarodowe standardy wyceny i ich podstawowe zasady; zna rodzaje nieruchomości. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna zasady podejścia porównawczego, kosztowego i dochodowego do wyceny; zna i rozumie problematykę inflacji oraz aktualnej wartości pieniądza; zna zasady analizy DCF jako podstawowej metody wyceny w podejściu dochodowym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zinterpretować standard wyceny; umie scharakteryzować operat szacunkowy / raport z wyceny wykonany według danego standardu. - + - - - - - - - - -
M_U002 umie wycenić nieruchomość w podejściu kosztowym i porównawczym. - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi wycenić nieruchomość ze złożem kopaliny w podejściu dochodowym. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi przedstawić argumenty za zastosowaniem danego podejścia do wyceny. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
-
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego i zaliczenie projektu.
Ocena zal. z kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (3 szanse); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest mniejsza od 2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0. Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:
1) W przypadku, gdy student nie ma oceny z aktywności na zajęciach:
jako średnia ważona: 0,7 x ocena zal. z kolokwium + 0,3 x ocena z projektu;
2) W przypadku, gdy student ma oceny z aktywności na zajęciach:
średnia ważona – 0,7 x ocena zal. z kolokwium + 0,3 x ocena z projektu, plus 0,1 za każdą ocenę bardzo dobrą z aktywności (lub 0,033 za każdy plus).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dydenko J., Telega T., 2018 – Wycena nieruchomości. Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Wolters Kluwer.
GospNierU – ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.).
Hozer J. (red.), 2006 – Wycena nieruchomości. Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
Kucharska-Stasiak E., 2006 – Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Standardy Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych; https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania.
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T., 2011 – Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, Edycja ósma – wydanie polskie. Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saługa P., 2006 – Wycena złóż surowców mineralnych w praktyce światowego górnictwa. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z.s. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 7-18;
Saługa P. (red.), 2008 – KODEKS WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN POLVAL – edycja 2008. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin we współpracy z Wydawnictwem EJB, Kraków, pp. 39;
Saługa P., 2011 – „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269.

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach. Każdy student ma trzy możliwości napisania kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować – w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Daty te są jednocześnie terminami oddania projektu. Wcześniej należy mieć zaliczone kolokwium.
Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek.