Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zachowania konsumentów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-617-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Charakterystyka, źródło, cechy i klasyfikacja potrzeb.
Podstawowe teorie motywacji.
Determinanty zachowań konsumentów na rynku.
Rodzaje decyzji, mechanizm i proces ich podejmowania.
Charakterystyka, rodzaje i etapy zachowań konsumentów.
Zachowania posprzedażowe: zadowolenie i niezadowolenie konsumenta, lojalność konsumenta, pozbywanie się niepotrzebnych produktów, reklamacje.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 pojęcia definiujące różne obszary zachowań konsumentów i obszarów uzupełniających ZRZ1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 pracować w grupie nad projektem obejmującym analizę postaw i zachowań konsumentów oraz metody ich przewidywania i kształtowania ZRZ1A_U04 Projekt
M_U002 przygotować argumenty i techniki, umożliwiające oddziaływanie na zachowania konsumentów na poszczególnych etapach procesu zakupowego ZRZ1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 oceniania istniejących koncepcji kształtowania zachowań konsumentów oraz określenia możliwości jej optymalizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych wiedzowych i rzeczowych. ZRZ1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 pojęcia definiujące różne obszary zachowań konsumentów i obszarów uzupełniających + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pracować w grupie nad projektem obejmującym analizę postaw i zachowań konsumentów oraz metody ich przewidywania i kształtowania - + - - - - - - - - -
M_U002 przygotować argumenty i techniki, umożliwiające oddziaływanie na zachowania konsumentów na poszczególnych etapach procesu zakupowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 oceniania istniejących koncepcji kształtowania zachowań konsumentów oraz określenia możliwości jej optymalizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych wiedzowych i rzeczowych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Zachowania konsumentów – wykłady

1) Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta
2) (charakterystyka, źródło, cechy i klasyfikacja potrzeb)
3) Podstawowe teorie motywacji
4) Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty zachowań konsumentów na rynku
5) Rodzaje decyzji, mechanizm i proces ich podejmowania
6) Charakterystyka i rodzaje zachowań konsumentów.
7) Etapy zachowań konsumenta.
8) Zachowania posprzedażowe jako rodzaj zachowań konsumenta (zadowolenie i niezadowolenie konsumenta, lojalność konsumenta, pozbywanie się niepotrzebnych produktów, reklamacje).

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Zachowania konsumentów – ćwiczenia

Realizacja ćwiczeń i analiza studiów przypadku obejmujących tematykę wykładową, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zakupów.
Przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Również mogą być prowadzone przez osoby dodatkowe.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień (również przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej) i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki uczestnictwa w zajęciach:
• wykłady nieobowiązkowe
• ćwiczenia obowiązkowe (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
• tryb i sposób odrabiania zajęć ustala prowadzący zajęcia
Zaliczenie przedmiotu jest wystawiane w oparciu o obecności na zajęciach, zrealizowane zadania z ćwiczeń, przygotowanie i zaprezentowanie projektu oraz zaliczenie kolokwium i testu wiedzowego.
Zaliczenia poprawkowe są realizowane w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy
student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość
przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki
termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta.
Realizacja przedmiotu nie przewiduje egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń uwzględnia zaliczenie kolokwium z wyłożonego materiału, wykazanie się praktyczną umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy podczas realizacji kejsów na zajęciach, realizację i prezentację projektu zaliczeniowego, jak również zdanie egzaminu końcowego.

Ocena z ćwiczeń to średnia ważona z ocen pozytywnych: 30% ocena z pracy na ćwiczeniach, 40% ocena z kolokwium i 30% ocena z przygotowania i prezentacji projektu.

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: 80% z ćwiczeń, 20% z aktywności na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Integralnym elementem zajęć są ćwiczenia i zadania realizowane przez studentów. W przypadku nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych student ma obowiązek indywidualnego wykonania zadania i oddania go prowadzącemu w terminie możliwie najkrótszym po zaistniałej nieobecności (max. 2 tygodnie). Jeżeli ze względu na specyfikę ćwiczenia nie ma możliwości jego późniejszego, indywidualnego wykonania wówczas student otrzymuje do realizacji inne zadanie z danego zakresu materiału.
Nieobecność na pojedynczych wykładach nie powoduje obniżenia oceny końcowej z przedmiotu. Student ma obowiązek zapoznać się bezpośrednio po wykładzie (1 tydzień) z przekazanym materiałem i wykonać zadania podane przez wykładowcę zgodnie z podanym harmonogramem.

Zaliczenia poprawkowe są realizowane w okresie sesji poprawkowej w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotne podejście do zaliczenia poprawkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak szczegółowych wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009
Jaciow M., Stolecka-Makowska A., Wolny R., Ekonsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
Linstrom M., Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Znak, Kraków 2009.
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
Mącik D., Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych, Grado, Toruń 2008.
Oblicza konsumpcjonizmu [pod red. B. Mróz], SGH, Warszawa 2009.
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012,
Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku, Zachowania, modele, aplikacje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Solomon M. R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wyd. VI, Helion, Gliwice 2006.
Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.
Underhill P., Dlaczego kupujemy?, MTBiznes, Warszawa 2001.
Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki [pod red. G. Antonides, F.W. van Raaj], PWN, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

BUDZANOWSKA-DRZEWIECKA Małgorzata (UJ Kraków), PROSZOWSKA Anita (2017) Assessment of Usefulness of Information Contained on Websites of On-line Clothing Shops in Purchase Process of Young Adults, Handel Wewnętrzny 5 (370), s. 82-91.
DOŁHASZ Magdalena (UEK Kraków), PROSZOWSKA Anita (2018). Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu, Marketing i Rynek nr 11 dod.: CD, s. 85–98.
PROSZOWSKA Anita (2016) The Exhibitor As A Client Of The Trade Fairs Organizer – A Diagnosis Of The Level Of Satisfying Needs, Handel Wewnętrzny 5, 238-246.
PROSZOWSKA Anita (2016) The impact of the cultural model of the purchaser on the employment of the internet in the buying process – a case study of the Spanish market W: Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna pod red. P. Bartkowiaka, A. Jaki), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 195–205.
PROSZOWSKA Anita (2014). Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwa [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce [red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 628-635.
PROSZOWSKA Anita (2014). Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu – studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego, Marketing i Rynek 11/2014, s. 442-450.
PROSZOWSKA Anita (2014). Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych, Marketing i Rynek 8/2014, s. 1223–1228.

Informacje dodatkowe:

Pozostałe obszary reguluje regulamin studiów AGH.