Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy bankowości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-620-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe przedmiotu dotyczą podstawowych informacji związanych z sektorem bankowym i jego regulacjami w Polsce. Dodatkowo będą też omawiane wybrane systemy bankowe w innych krajach.
Równocześnie studenci dowiedzą się, z jakimi problemami i zagrożeniami zmaga się współczesna bankowość.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiuje cele, zna zasady i znaczenie funkcjonowania systemu bankowego ZRZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy ZRZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyrażać swoje zdanie w trakcie dyskusji ZRZ1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji na dany temat ZRZ1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiuje cele, zna zasady i znaczenie funkcjonowania systemu bankowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyrażać swoje zdanie w trakcie dyskusji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji na dany temat - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Na wykładzie zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
rola i znaczenie banków w gospodarce, kreacja pieniądza, struktura systemu bankowego w Polsce i w innych wybranych krajach, podstawowe czynności i produkty bankowe, wybrane normy prawne dotyczące sektor bankowy

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

W trakcie ćwiczeń audytoryjnych zostaną poruszone następujące zagadnienia:
zabezpieczenia gotówki;
przyczyny kryzysów finansowych, a w szczególności z 2007r.;
zasady zakładania banków;
podstawowe zasady obowiązujące przy zaciąganiu kredytów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczeń poszczególnych form zajęć – zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoznaczna ocenie z zaliczenia.

Zaliczenie ustalane jest na podstawie:
- oceny z kolokwium zaliczeniowego (70% oceny z zaliczenia)
- prezentacji referatów przygotowanych w grupach (30% oceny z zaliczenia)

Kolokwium zaliczeniowe jest w formie pisemnej: pytania testowe i otwarte

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku większej liczby (niż dozwolona regulaminem studiów) nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych przez studenta – wymagany jest kontakt z prowadzącym, który określi sposób wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Świat bankowości” M. Zaleska, Difin, 2018

„Bankowość wczoraj i dziś”, M. Białas, Z. Mazur, wyd. Difin, Warszawa 2013

“Usługi bankowe. Podstawowe zagadnienia”, Golec M., wydawnictwo: WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Białas M., „Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego jako reakcja na kryzys finansowy” [w:] „Krajowe i Międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek – perspektywa pokryzysowa” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2014
2. Białas M., „Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce” [w:] „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka”, red. nauk. J. Chluska, S. Kowalska, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014
3. Białas M. „Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami” artykuł przyjęty do druku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie pt. Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej, Kraków 2014
4. Białas M. „Bankowość wczoraj i dziś”, wyd. Difin, Warszawa 2013
5. Białas M., „Wybrane aspekty polskiej bankowości przed kryzysem i po kryzysie”, [w:] „Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012
6. Białas M., „Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008-2010”, Zeszyt Naukowy 23 WSZiB w Krakowie, Finanse i Rachunkowość nr 9, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2011
7. Białas M., “Ewolucja współczynnika wypłacalności”, w: Zeszyt Naukowy 15-16 WSZiB, Zarządzanie nr 4-5, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
8. Białas M., „Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego” w: Zeszyt Naukowy 17 WSZiB, Finanse i Bankowość nr 7. Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
9. Białas M., „Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych” [w:] Monitor Rachunkowości i Finansów nr 10/2008

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną na ćwiczeniach.