Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZRZ-1-622-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje narzędzia identyfikacji sytuacji kryzysowych oraz poznanie zasad przywracania równowagi informacyjnej. Przedmiot wprowadza w interdyscyplinarną problematykę funkcjonowania firmy/organizacji w sytuacji kryzysu oraz zagrożeń międzykulturowych w kontekście zarządzania informacją

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozumie zagadnienia źródeł sytuacji kryzysowych. ZRZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 interdyscyplinarną problematykę funkcjonowania firmy/organizacji w sytuacji kryzysu. ZRZ1A_W03 Kolokwium
M_W003 narzędzia wykorzystywane w sytuacjach ekstraordynaryjnych (sposoby reagowania w czasie istnienia zagrożeń, a także przywracania równowagi po zaistniałej sytuacji kryzysowej). ZRZ1A_W05 Kolokwium
M_W004 zagrożenia i metody działania systemu zarządzania kryzysowego, które mają minimalizować straty wywołane kryzysem. ZRZ1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przygotować samodzielnie sposób kontaktu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (również z mediami) w sytuacjach kryzysowych. ZRZ1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 samodzielnej prezentacji identyfikacji zagrożeń międzykulturowych w kontekście zarządzania informacją. ZRZ1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozumie zagadnienia źródeł sytuacji kryzysowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 interdyscyplinarną problematykę funkcjonowania firmy/organizacji w sytuacji kryzysu. + - - - - - - - - - -
M_W003 narzędzia wykorzystywane w sytuacjach ekstraordynaryjnych (sposoby reagowania w czasie istnienia zagrożeń, a także przywracania równowagi po zaistniałej sytuacji kryzysowej). + - - - - - - - - - -
M_W004 zagrożenia i metody działania systemu zarządzania kryzysowego, które mają minimalizować straty wywołane kryzysem. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować samodzielnie sposób kontaktu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (również z mediami) w sytuacjach kryzysowych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielnej prezentacji identyfikacji zagrożeń międzykulturowych w kontekście zarządzania informacją. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1.Wprowadzenie w zagadnienie problematyki kryzysu.
2.Wprowadzenie w interdyscyplinarną problematykę funkcjonowania firmy/organizacji w sytuacji kryzysu.
3.Zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w sytuacjach ekstraordynaryjnych (sposobami reagowania w czasie istnienia zagrożeń, a także przywracania równowagi po zaistniałej sytuacji kryzysowej).
4.Zapoznanie z reagowaniem w sytuacji kryzysowej – szczególnego sposobu kontaktu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (również z mediami).
5.Charakterystyka przykładów zagrożeń i metod działania systemu zarządzania kryzysowego, które mają minimalizować straty wywołane kryzysem.
6.Identyfikacja zagrożeń międzykulturowych w kontekście zarządzania informacją.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1.Rozpoznanie wielości zagrożeń z perspektywy funkcjonowania firmy/organizacji.
2.Identyfikacja sytuacji nadzwyczajnych.
3.Identyfikacja komunikatu zorientowanego do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji.
4.Sposoby minimalizacji strat wywołanych kryzysem.
5.Zróżnicowanie międzykulturowe a zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji, wykonanie projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów oraz ocena z przygotowania prezentacji i projektu (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne przygotowanie referatu na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kitler W., Istota zarządzania kryzysowego, w: System reagowania kryzysowego, red. J. Gryz, W. Kitler, Toruń 2007.
Mitroff I.I., Pearson C.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym , Business Press, Warszawa 1998.
Smektała T., Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw , Wydawnictwo Astrum Sp. z o.o., Wrocław 2001.
Jabłonowski M. Smolak L. (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce , Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności — Man as a subject and object of management – paradhoxes of organization in the world of political correctness / Wojciech PAWNIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie ; ISSN 2083-1560. — 2017 t. 1 nr 25, s. 68–81. — Bibliogr. s. 78–81, Streszcz., Abstr.
- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – socjotechnika racjonalizacji w dobie technopolu — Social responsibility of the enterprise – social engineering of technopoly on the local market / Wojciech PAWNIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 349–365. — Bibliogr. s. 363–365, Abstr.
- Konflikty organizacyjne w warunkach gospodarki innowacyjnej — Organizational conflicts in conditions of the innovative management / Wojciech PAWNIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 457–462. — Bibliogr. s. 462

Informacje dodatkowe:

Brak