Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zapis konstrukcji 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-106-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne AIR1A_W06, AIR1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych AIR1A_W06, AIR1A_W05 Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia AIR1A_W06, AIR1A_W05 Projekt
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni AIR1A_W06, AIR1A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) AIR1A_U06, AIR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej AIR1A_U06, AIR1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych AIR1A_K03, AIR1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
54 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 54 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

• Wprowadzenie do przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (Introduction. Standardization in engineering drawing) – 2 h
• Pojęcie rzutu. Rzutowanie aksonometryczne. Rzutowanie prostokątne Monge’a w układzie E i A (Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems) – 2 h
• Przekroje i rozwinięcia powierzchni wielościanów i brył obrotowych (Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution) – 4 h
• Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych (Means and rules to represent machine parts) – 2 h
• Bazy wymiarowe i zasady wymiarowania w rysunku technicznym (Reference lines and rules of dimensioning in engineering drawing) – 2 h
• Metodyka wykonywania szkiców i rysunków części maszynowych (Methodology for creating sketches and drawings of machine elements) – 2 h
• Metody przekształcania odwzorowania – obrót, kład, transformacja (Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation) – 2 h
• Linie przenikania powierzchni brył, metody wyznaczania, przedstawianie uproszczone (Solids surfaces interference curves, construction, simplification) – 2 h
• Umowności i uproszczenia w przedstawianiu i wymiarowaniu części maszynowych (Conventionality and simplification in representing and dimensioning machine elements) – 5 h
• Zapis stanu powierzchni oraz tolerancji na rysunkach wykonawczych (Recording surface state and tolerances in working drawings) – 1 h
• Rysunki zespołów maszynowych, wymagania, zasady odczytywania (Assembly drawings, requirements, rules of reading) – 1 h
• Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej (Application of computer graphics in the creation of technical documentation) – 1 h

Ćwiczenia projektowe (28h):

1. Wprowadzenie do ćwiczeń
Organizacja, regulamin i forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Teczka rysunkowa (A3) wraz z opisem. Arkusze rysunkowe (A3) wraz z tabelkami (tabelka do rysunku wykonawczego i złożeniowego). Przybory rysunkowe. Literatura.
2. Rozwiązywanie zadań z rzutowania (audytoryjnie)
Rozwiązywanie zadań z zakresu podstaw rzutowania prostokątnego w dwu- i trój rzutniowym układzie Monge’a
3. Rzutowanie prostokątne
Wykonanie rysunku bryły w trzech rzutach podstawowych na podstawie rzutu aksonometrycznego tej bryły i naniesieniu układu wymiarów
4. Widoki i przekroje ukośne
Rysowanie rzutu dodatkowego w postaci widoku lub przekroju ukośnego.
5. Rysunek modelu (audytoryjnie)
Wykonanie szkicu wybranego modelu zwracając uwagę na poszczególne etapy powstawania rysunku.
6. Rzutowanie wielościanów – Arkusz kontrolny
Wykonanie samodzielne rysunku polegające na przerysowaniu tematu, uzupełnieniu odwzorowania do trzech rzutów podstawowych, zaznaczenia we wszystkich rzutach krawędzi niewidocznych, narysowaniu zadanego widoku bądź przekroju ukośnego lub zadanego rzutu aksonometrycznego.
7. Rysunek modelu
Wykonanie szkicu modelu z naniesieniem układu wymiarów.
8. Rzutowanie brył obrotowych
Wykonanie rysunku w trzech rzutach brył obrotowych
9. Rzutowanie brył obrotowych – Arkusz kontrolny
Samodzielne wykonanie wraz z zaznaczeniem krawędzi niewidocznych bryły złożonej z graniastosłupa i bryły obrotowej.
10 i 11. Rysunek modelu metalowego
Wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej w oparciu o zasady rzutowania. Część należy zwymiarować oraz kierując się jej przeznaczeniem i założoną technologią wykonania, określić wymagania co do stanu powierzchni.
12 i 13. Rysunek modelu – Arkusz kontrolny
Wykonanie rysunku wykonawczego modelu wraz z wymiarowaniem.
14. Zaliczanie ćwiczeń

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla wykładu:
Student, który nie był na 70% wykładów i nie posiada własnoręcznie prowadzonych notatek zawierających treść wykładu, na ostatnich zajęciach pisze na ćwiczeniach projektowych kolokwium z wiedzy wykładowej.

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6.Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.
4. Bajkowski J.: Podstawy Zapisu Konstrukcji, OW PW, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych,
zwłaszcza kręgów blach — [Manipulative lifting sling hoist for transportation hollowed cylindrical
elements, especially sheet circles]
Rafał DUDEK, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Kamil Kosakowski.
Opis patentowy ; PL 221201
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221201B1.pdf
2. Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną — [Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged
bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid]
Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK.
Opis patentowy ;PL 222955 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
3. Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych — [Manual, self-clamping grapple for
building elements]
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY.
Opis patentowy ; PL 212760 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
4. Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach — [Self-clamping grip for transportation of sheet
metal]
Jakub Wróbel, Rafał DUDEK.
Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68295 Y1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68295Y1.pdf
5. Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego — [Device for testing knee endoprostheses] /
Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
Opis patentowy ; PL 214843 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf
6. Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych — [Device
for translocating cylindrical elements, especially concrete rings
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI.
Opis patentowy ; PL 212759 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak