Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-309-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Chyła Piotr (pchyla@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poprzez realizację modułu student zdobywa poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat maszyn i urządzeń do przeróbki plastycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii spajania i montażu konstrukcji ze szczególnym ich powiązaniem z automatyzacją i robotyzacją procesów przeróbki plastycznej AIR1A_W06 Kolokwium
M_W002 ma wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich układów sterowania i automatyzacji AIR1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania procesów przeróbki plastycznej AIR1A_U04 Kolokwium
M_U002 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki plastycznej AIR1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań AIR1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy AIR1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii spajania i montażu konstrukcji ze szczególnym ich powiązaniem z automatyzacją i robotyzacją procesów przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich układów sterowania i automatyzacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania procesów przeróbki plastycznej - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki plastycznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Charakterystyka podstawowych technologii wytwarzania, trendy i perspektywy ich rozwoju.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych rodzajów maszyn do przeróbki plastycznej metali (młoty, kowarki, walcarki wyrobów długich, płaskich i rur, ciągarki)
Rodzaje pras i ich oprzyrządowanie.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne pras mechanicznych i hydraulicznych.
Podstawowe uwarunkowania i wynikające z nich trendy rozwoju maszyn i urządzeń do przeróbki plastycznej metali
Metody zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej metali.
Systemy automatycznego sterowania jako integralna część konstrukcji maszyn roboczych. Układy monitorowania przebiegu procesu i stanu konstrukcji urządzeń.
Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Urządzenia technologiczne służące do realizacji tych procesów.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych systemów produkcyjnych obróbki ubytkowej: systemy tradycyjne – grupy obrabiarkowe, gniazda obrabiarkowe, linie produkcyjne o różnych stopniu zautomatyzowania, procesy stosowane.
Urządzenia i procesy produkcyjne obróbki powierzchniowej. Konstytuowanie stanu warstwy wierzchniej wyrobu za pośrednictwem różnorodnych procesów obróbki mechanicznej (w tym ściernej), cieplno-mechanicznej czy chemicznej oraz innych fizycznych procesów konstytuowania warstw o kontrolowanych własnościach.
Oprzyrządowanie i narzędzia procesów przeróbki plastycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne
Teoretyczne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych obejmujące treści z zakresu technologii:
– pras hydraulicznych
– wykrawania,
– tłoczenia.
Zapoznanie z definicjami, podstawowymi wzorami oraz przykładowymi zadaniami obliczeniowymi.
Zajęcia w formie e-learningu prowadzi dr inż. Piotr Chyła.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – warunki:
1. zapisanie się na kurs,
2. przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych terminach,
3. obecność na zajęciach kontaktowych,
4. pozytywna ocena z kolokwium.
Nie przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych terminach:
1. Nie przesłanie jednego zadania w terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny 2,0 za to zadanie liczonej do zaliczenia przedmiotu.
Nie przesłanie dwóch zadań jest równoznaczne z niedopuszczeniem do kolokwium zaliczeniowego, poprawkowego i usunięciem studenta z kursu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia z ćwiczeń laboratoryjnych dzielą się na kontaktowe i zdalne. Zajęcia zdalne realizowane są z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość *(e-learning - 4h)* poprzez platformę UPeL. W trakcie zajęć kontaktowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie e-learningu – warunki:
1. zapisanie się na kurs,
2. przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych
terminach,
3. obecność na zajęciach kontaktowych,
4. pozytywna ocena z kolokwium.

Nie przesłanie zadań przez uczelnianą platformę e-Learningową we wskazanych
terminach:
1. Nie przesłanie jednego zadania w terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny
2,0 za to zadanie liczonej do zaliczenia przedmiotu.
2. Nie przesłanie dwóch zadań jest równoznaczne z niedopuszczeniem do kolokwium
zaliczeniowego, poprawkowego i usunięciem studenta z kursu e-Learningowego.

E-learning kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się w sesji egzaminacyjnej.

Studenci, którzy chcieliby mieć przepisaną ocenę z przedmiotu, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia do końca pierwszego miesiąca zajęć i przedstawić stosowną dokumentację, aby uzyskać zgodę.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny końcowej jest otrzymanie pozytywnych ocen cząstkowych (ćwiczenia laboratoryjne i kolokwium zaliczeniowe z wykładów).
Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen: z ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 0,5) i ocena z kolokwium zaliczeniowego (z wagą 0,5).
Szczegółowe wymogi dotyczące zaliczenia modułu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionych nieobecności na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sińczak J. (red) Podstawy procesów przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2010
Kubiński W. Inżynieria i technologie produkcji AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2017.
Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F. Techniki wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
Stachowicz F., Balawender T., Trzepieciński T. Kut S. Techniki wytwarzania: przeróbka plastyczna: laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
Mazurkiewicz A., Kocur L. Obróbka plastyczna: laboratorium Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2001.
Szczepanik S. Wojtaszek M. Wybrane procesy przetwórstwa stopów i materiałów spiekanych : charakterystyka procesów i laboratorium AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rur — The new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

Closed die forging of turbine disc to fix blades from Inconel®718 — Kucie matrycowe tarczy turbiny do mocowania łopatek ze stopu Inconel®718 / Piotr CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur04.pdf

Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45 — Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2011. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych — Experimental tests of the ball shaping operation in helical rolls / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Jarosław Bartnicki, Piotr CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 11, s. 927–931. — Bibliogr. s. 931

Kucie stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si w warunkach izotermicznych — Forging of titanium alloy Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si under isothermal conditions / Piotr CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 8, s. 518–523. — Bibliogr. s. 523

Numerical analysis of the influence of lubrication conditions on the filling pattern in a complex process of extruding particular high-melting materials — Numeryczna analiza wpływu warunków smarowania na wypełnienie wykroju w złożonym procesie wyciskania wybranych materiałów wysokotopliwych / Agnieszka Krawiec, Paweł CHYŁA, Piotr CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2012 vol. 38 no. 1, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012-01/Metal_2012_1_01.pdf

Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych — Influence of sizing method of helical impressions on quality of balls rolled in screw rolling mills / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI, Piotr CHYŁA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2012 R. 71 nr 11, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

Numerical analysis of a rolling process for producing steel balls using helical rolls / P. CHYŁA, Z. Pater, J. Tomczak, P. CHYŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2A, s. 485–491. — Bibliogr. s. 491. — tekst: http://goo.gl/jS2Myc

Informacje dodatkowe:

Zajęcia w formie e-learningu prowadzi dr inż. Piotr Chyła.