Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawy opisu kinematyki i dynamiki robotów, zapoznają się z opisem struktur kinamatycznych oraz nazewnictwem technicznym specyficznym dla zagadnień z zakresu Robotyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie robotyki AIR1A_W05 Projekt
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych AIR1A_W08, AIR1A_W05 Projekt,
Kolokwium
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki AIR1A_W07, AIR1A_W05 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów AIR1A_U06, AIR1A_U07 Projekt
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania AIR1A_U06, AIR1A_U07 Projekt,
Kolokwium
M_U003 potrafi dobrać strukturę kinematyczną, i zaprojektować dla niej konstrukcję mechaniczną, do realizacji określonych zadań, posługując się właściwie dobranymi programami komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) AIR1A_U06, AIR1A_U08, AIR1A_U07 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania AIR1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie robotyki + - - + - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dobrać strukturę kinematyczną, i zaprojektować dla niej konstrukcję mechaniczną, do realizacji określonych zadań, posługując się właściwie dobranymi programami komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 58 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Zapoznanie się z stanem wiedzy oraz opis modelu matematycznego manipulatorów robotów przemysłowych

Wykłady przedstawiają obecny stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów przemysłowych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiony zostaje opis matematyczny manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką. W ramach wykładów przedstawiane są również zagadnienia związane ze sterowaniem oraz budową różnego rodzaju efektorów stosowanych w manipulatorach robotów przemysłowych.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Tworzenie modelu matematycznego przemysłowych manipulatorów z otwartym łańcuchem kinematycznym

W ramach prowadzonych zajęć wymagane jest opracowanie modeli matematycznych manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką, w szczególności wykorzystując dynamiczne równania ruchu metoda Lagrange’a. W ramach ćwiczeń analizowane są również zagadnienia związane ze sterowaniem oraz budową różnego rodzaju efektorów stosowanych w manipulatorach robotów przemysłowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z projektów realizowanych samodzielnie w ramach zajęć oraz kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość rachunku macierzowego, różniczkowego, podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Buratowski T.: Podstawy Robotyki, Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006.
2 Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, WNT, Warszawa, 1993.
3 Spong M. W., Vidysagar M.: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997.
4 Morecki A.: Podstawy robotyki, WNT, Warszawa, 2000.
5 Tchoń K.: Manipulatory i roboty mobilne, Akademicka oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak