Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki programowania sterowników przemysłowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-508-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Flaga Stanisław (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Organizacja pamięci wybranych sterowników programowalnych i sposoby adresowania poszczególnych jej obszarów.
Zapis algorytmów.
Typy i zasięg zmiennych.
Tworzenie oprogramowania PLC w językach znormalizowanych i językach dodatkowych. Łączenie języków oprogramowania w jednym projekcie.
Dekompozycja programu na funkcje i bloki funkcyjne.
Uruchamianie i symulacja działania oprogramowania w wybranych środowiskach.
Uniwersalne środowiska programistyczne i kierunki ich rozwoju (np. Codesys).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna strukturę pamięci wybranych rodzin sterowników PLC. Wie jak wygląda cykl pracy sterownika. AIR1A_W11, AIR1A_W12 Kolokwium
M_W002 Wie jak przedstawić algorytm sterowania, zdekomponować go do bloków funkcyjnych i funkcji oraz zaimplementować w wybranych językach programowania PLC AIR1A_W12 Kolokwium
M_W003 Wie jak przedstawić algorytm sterowania, zdekomponować go do bloków funkcyjnych i funkcji oraz zaimplementować w wybranych językach programowania PLC AIR1A_W12 Kolokwium
M_W004 Zna narzędzia do projektowania, programowania i uruchamiania oprogramowania w środowiskach symulacyjnych i na układach fizycznych. AIR1A_W12 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie korzystać z operacji na bitach w różnych językach programowania PLC AIR1A_U09 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie korzystać z bibliotecznych funkcji i bloków funkcyjnych oraz tworzyć nowe uwzględniając budowę ich interfejsów AIR1A_U09 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umie korzystać z wybranych pakietów oprogramowania narzędziowego na etapie projektowania, implementacji i wdrażania oprogramowania. AIR1A_U09 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie pokazać granicę między alternatywnymi rozwiązaniami z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i funkcjonalnych. AIR1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna strukturę pamięci wybranych rodzin sterowników PLC. Wie jak wygląda cykl pracy sterownika. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak przedstawić algorytm sterowania, zdekomponować go do bloków funkcyjnych i funkcji oraz zaimplementować w wybranych językach programowania PLC + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie jak przedstawić algorytm sterowania, zdekomponować go do bloków funkcyjnych i funkcji oraz zaimplementować w wybranych językach programowania PLC + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna narzędzia do projektowania, programowania i uruchamiania oprogramowania w środowiskach symulacyjnych i na układach fizycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z operacji na bitach w różnych językach programowania PLC - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie korzystać z bibliotecznych funkcji i bloków funkcyjnych oraz tworzyć nowe uwzględniając budowę ich interfejsów - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z wybranych pakietów oprogramowania narzędziowego na etapie projektowania, implementacji i wdrażania oprogramowania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie pokazać granicę między alternatywnymi rozwiązaniami z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i funkcjonalnych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Języki programowania PLC

1. Organizacja pamięci wybranych sterowników programowalnych i sposoby adresowania poszczególnych jej obszarów (2 h)
2. Schemat drabinkowy jako podstawowy język programowania PLC, adresowanie bezpośrednie i symboliczne zmiennych, konwencje tworzenia nazw zmiennych (2 h)
3, 4, 5. Programowanie w językach IL, FBD, ST i SFC (6 h).
6. Zapis algorytmów sterowania (2 h).
7. Środowiska programistyczne dla sterowników PLC (2 h).

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Języki programowania PLC

1. Operacje na bitach w: LD, ST, IL, FBD (2h)
2. Zegary i liczniki w LD, ST i FBD (2h)
3. Funkcje i bloki funkcyjne – przekazywanie parametrów (2h).
4. Programowanie w języku SFC oraz łączenie różnych języków w jednym projekcie (4h).
5. Programowanie komunikacji między sterownikami (2h).
6. Programowanie serwera WWW w wybranej jednostce PLC (2 h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – możliwe kolokwium z materiału przedstawionego na wykładzie. Jego przeprowadzenie jest opcjonalne.
Ćwiczenia laboratoryjne: średnia ocen z aktywności na zajęciach oraz przeprowadzonych kolokwiów – dodatkowo w ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują projekty w dwuosobowych grupach. Ocena z projektu stanowi odrębny składnik oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Składowe oceny końcowej:
a: pisemne sprawdzenie wiadomości z wykładu – waga 0,2 (składowa opcjonalna),
b: ocena z ćwiczeń laboratoryjnych – waga 0,40,
c: ocena z samodzielnie wykonanego projektu – waga 0,40.

Oceny końcowa = a + b + c (Wzór 1)

2. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze składowych b i c.

3. Za udział w przynajmniej 10 godzinach nieobowiązkowego wykładu dodaje się 0,5 do oceny końcowej. Warunkiem koniecznym dodania 0,5 jest wcześniejsze uzyskanie oceny pozytywnej wg wzoru 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego tematu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w laboratorium.
W szczególnych przypadkach losowych możliwe jest zaliczenie indywidualne – przypadek losowy musi być udokumentowany.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw informatyki poparta umiejętnością tworzenia podstawowych programów w językach ANSI C lub C++

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. KWAŚNIEWSKI, Janusz. Język tekstu strukturalnego w sterownikach SIMATIC S7-1200 i S7-1500. Wydawnictwo BTC, 2014.

2. FLAGA, Stanisław, Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6

3. Instrukcje programowania producentów sterowników PLC

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. FLAGA S. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym — Legionowo : Wydawnictwo BTC,
2010. — 190, 1 s.. — Bibliogr. s. 191. — ISBN 978-83-60233-56-6,
2. FLAGA S., DOMINIK I. Sterowanie wybranymi napędami z wykorzystaniem sterowników PLC, Kraków: AGH, 2013 — 146 s — Bibliogr. s. 130–132, — ISBN: 978-83-62139-56-9
3. FLAGA S., GRZYBEK D., JURKIEWICZ A. Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, Kraków 2016, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ;. — Bibliogr. s. 98–102. — ISBN: 978-83-64755-21-7,
4. FLAGA S., Giesko T., KOWAL J., NAWROCKI M., SIOMA A.: Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations, ATTI 2012 Advanced Technologies in Textile Industry, International Conference, Hmelnickij, Ukraïna.
5. NAWROCKI M., FLAGA S. Trends in robotics development, KraSyNT 2015, ISBN: 978-83-64755-18-7

Informacje dodatkowe:

Brak