Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-510-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania konstrukcji z wykorzystaniem parametrycznego oprogramowania Solid Edge ST.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania układów i systemów mechanicznych. AIR1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn, w szczególności systemu Solid Edge ST. AIR1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać z wykorzystaniem pakietów CAD - Solid Edge ST model układu mechanicznego wraz z kompletną dokumentacją konstrukcyjną. AIR1A_U06, AIR1A_U01, AIR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. AIR1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania układów i systemów mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn, w szczególności systemu Solid Edge ST. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać z wykorzystaniem pakietów CAD - Solid Edge ST model układu mechanicznego wraz z kompletną dokumentacją konstrukcyjną. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Ogólne zasady pracy z programem Solid Edge St

  Organizacja interfejsu użytkownika
  Dostosowywanie pasków narzędzi
  Praca w różnych środowiskach programu (modelowanie części, zespołów, dokumentacji płaskiej)
  Wyjaśnienie schematu postępowania przy projektowaniu

 2. Modelowanie części

  Praca z EdgeBar
  Podstawowe operacje modelowania części
  Polecenia średnio zaawansowane
  Edycja operacji
  Pomiar właściwości fizycznych części
  Zmiana kolejności operacji
  Blokowanie operacji

 3. Praca w zespołach

  Wyjaśnienie metod pracy w środowisku zespołów
  Wstawianie istniejących części do zespołu
  Modelowanie nowych części w kontekście zespołu
  Symulacja ruchu (poziom podstawowy)
  Automatyczne tworzenie widoków rozstrzelonych

 4. Tworzenie dokumentacji

  Tworzenie rzutów części
  Zarządzanie wyświetlaniem rzutów
  Wymiarowanie rysunków
  Opisywanie rysunku
  Tworzenie listy części
  Metoda modyfikacji wymiarów

 5. Zaawansowane modelowanie pojedynczych części

  Zaawansowane funkcje modelowania bryłowego
  Zaawansowane modelowanie powierzchniowe
  Wykorzystanie elementów konstrukcyjnych
  Parametryzacja pojedynczych elementów
  Wykorzystanie modeli pełnych/uproszczonych
  Nadawanie właściwości, dodawanie właściwości niestandardowych
  Wykorzystywanie poleceń Edycji bezpośredniej
  Obliczenia wytrzymałościowe pojedynczych elementów metodą MES w programie FEMAP Express

 6. Zaawansowana praca w zespołach

  Zaawansowane metody modelowania części w kontekście zespołu
  Optymalizacja pracy w dużych zespołach
  Wyszukiwanie części i tworzenie zapytań
  Parametryzacja zespołów
  Symulacja ruchu
  Zapamiętywanie relacji wraz z elementami
  Tworzenie przekrojów częściowych i definiowanie płaszczyzn tnących
  Tworzenie konstrukcji spawanych
  Praca w środowisku Projektowanie konstrukcji ramowych
  Środowisko Rozstrzelenie-Rendering-Animacja

 7. Rysowanie na płaszczyźnie

  Polecenia rysunkowe
  Korzystanie z warstw rysunkowych
  Wykorzystanie narzędzia SketchPoint
  Tworzenie biblioteki symboli
  Relacje geometryczne
  Wymiarowanie elementów

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Rysowanie na płaszczyźnie

  Tworzenie tabliczki wymiarowej
  Zarządzanie formatem rysunkowym
  Szablony rysunkowe

 2. Rysowanie części blaszanych
 3. Modelowanie części

  Zastosowanie podstawowych operacji modelowania części

 4. Praca w zespołach
 5. Tworzenie dokumentacji
 6. Zaawansowane modelowanie pojedynczych części
 7. Dodatkowe moduły

  Symulacja ruchu oraz FEM
  Widok rozstrzelony
  Rysowanie konstrukcji ramowych
  Spawanie

Ćwiczenia projektowe (14h):
Wykonanie projektu – praca własna
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- ocena na zaliczenie jest to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych zajęć laboratoryjnych.

Ćwiczenia projektowe:
- ocena na zaliczenie jest to ocena wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (50%) oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń projektowych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie praktycznego zadania związanego z tematyką opuszczonych zajęć.
Ćwiczenia projektowe:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne wykonanie części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uzyskane zaliczenie z modułu Zapis konstrukcji 2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tomasz Luźniak: Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną, GM System Integracja Systemów Inżynierskich, 2015
2. M. Warneński, P. Menchen, A. Budzyński: Modelowanie i edycja synchroniczna w Solid Edge ST. Zbiór ćwiczeń. Seria wydawnicza Biblioteki GM System. Wrocław 2013.
3. Tomasz Luźniak: SOLID EDGE ST KROK PO KROKU. RYSOWANIE I MODELOWANIE TRADYCYJNE, Seria wydawnicza Biblioteki GM System. Wrocław 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Construction and simulation of the 2S1 tracked vehicle model and its verification using vertical forces on the road wheels while overcoming a single obstacle / Tomasz Nabagło, Andrzej JURKIEWICZ, Marcin APOSTOŁ, Piotr MICEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2011 vol. 177
2. Hydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujące — [Hydraulic multiple-link tensioning and conveying apparatus] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Piotr MICEK, Andrzej PODSIADŁO, Marcin APOSTOŁ, Sebastian MULARZ, Andrzej KOT. — Int.Cl.: E04G 21/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198518 B1 ; Udziel. 2007-12-27
3. Hydrauliczny siłownik obrotowy — [Hydraulic rotary actuator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Janusz Krzysztof KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Piotr MICEK [et al.]. — Int.Cl.: F15B 15/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215934 B1 ; Udziel. 2013-06-26

Informacje dodatkowe:

Brak