Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie instalacji automatyki przemysłowej - EPLAN
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-512-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dominik Ireneusz (dominik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zajmuje się zagadnieniami związanymi z tworzeniem dokumentacji technicznej w programie
Eplan jak i czytaniem rozbudowanych dokumentacji ze zrozumieniem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiądzie wiedzę z zakresu tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. AIR1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Poznanie zaawansowanych opcji wykorzystania programu EPLAN w tworzeniu dokumentacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej. AIR1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiądzie umiejętność korzystania z programu EPLAN do tworzenia dokumentacji technicznej. AIR1A_U09 Wykonanie projektu
M_U002 Zapoznanie się z podstawowymi symbolami tworzącymi współczesną dokumentację techniczną. AIR1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiądzie wiedzę z zakresu tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Poznanie zaawansowanych opcji wykorzystania programu EPLAN w tworzeniu dokumentacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiądzie umiejętność korzystania z programu EPLAN do tworzenia dokumentacji technicznej. - - + + - - - - - - -
M_U002 Zapoznanie się z podstawowymi symbolami tworzącymi współczesną dokumentację techniczną. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Wprowadzenie do EPLAN-a. Przedstawienie modułów platformy.
2. Instalacja i rejestracja systemu EPLAN. Zakładanie i zarządzanie projektami. Opis dostepnych opcji menu.
3. Omówienie zaawansowanych ustawień programu np. tworzenie nowych symboli.
4. EPLAN ProPanel. Tworzenie widoku szafy 3D. Wybór i projekt elementów szafy sterowniczej.
5. Technologia wariantowa Fluid. Tworzenie wspólnego projektu z powiązaniami pomiędzy częścią elektrotechniczną, hydrauliczną i pneumatyczną.
6. Podstawy instalacji elektrycznych i zabezpieczanie urządzeń elektrycznych w przemyśle.Zabezpieczenia elektryczne układów instalacji domowej.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika.
2. Wykonanie projektu wzorcowego sterowania silnikiem trójfazowym: podstawy tworzenia schematów elektrycznych w języku graficznym.
3. Projekt wzorcowy: automatyczne generowanie połączeń. Schematy wielokreskowe i jednokreskowe.
4. Projekt wzorcowy: projektowanie za pomocą urządzeń vs. symboli. Automatyczna generacja dokumentacji projektowej i zestawień.
5. Tworzenie nowej bazy artykułów. Modyfikacja strony tytułowej projektu i spisu treści
6. Test praktyczny z tworzenia dokumentacji technicznej.
7. Zaliczenie i wystawianie ocen.

Ćwiczenia projektowe (14h):

1. Łączenie dokumentacji elektrycznej EPLAN Electric z pneumatyczną EPLAN Fluid.
2. Tworzenie projektu z pneumatyki: zespół przygotowania powietrza.
3. Tworzenie projektu z pneumatyki: pneumatyczne linie zasilające.
4. Tworzenie projektu z pneumatyki: praca z siłownikami pneumatycznymi.
5. Tworzenie projektu z pneumatyki: łączenie elektrozaworów na stronach
elektrycznych i pneumatycznych.
6. Tworzenie projektu z pneumatyki: kaskada pneumatyczna.
7. Zaliczenie projektu z pneumatyki i projektu własnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładzie nie jest obowiązkowe, jednak obecność na min. 5 wykładach podwyższa
ocenę końcową o 0,5 stopnia. Podczas przedostatnich zajęć laboratoryjnych przeprowadzane jest
praktyczne kolokwium zaliczeniowe. Ostatnie zajęć projektowe polegają na oddaniu i zaliczeniu dwóch projektów z tworzenia dokumentacji technicznej: z zakresu pneumatyki oraz projekt własny.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych oraz projektowych wymaga uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich w/w trzech elementów zaliczeniowych. Aktywność studenta jest również brana pod uwagę. W przypadku niezaliczenia testu praktycznego lub projektu ostatnie zajęcia umożliwiają ich poprawę.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za:
- zajęcia laboratoryjne: test praktyczny z tworzenia prostej dokumentacji technicznej
- zajęcia projektowe: projekt z pneumatyki i projekt własny

Uczestnictwo w min.5 wykładach podwyższa ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych i zajęciach projektowych, przy czym materiał przedstawiony na nieobecnych zajęciach musi zostać przerobiony przez studenta we własnym zakresie.
W przypadku nieobecności na więcej niż jednych zajęciach laboratoryjnych student może wyrównać
zaległości przez indywidualne wykonanie dodatkowego projektu lub referatu związanego z tematyką
opuszczonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw systemów elektrycznych i pneumatycznych. Umiejętność pracy z komputerem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dominik Ireneusz: Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Eplan – przykłady praktyczne
2. Gischel Bernard: Eplan Electric P8 Reference Handbook
3. www.eplan.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dominik Ireneusz: Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Eplan – przykłady praktyczne

Informacje dodatkowe:

Podczas zajęć laboratoryjnych wykonywany jest wspólnie z prowadzącym krok po kroku projekt elektryczny sterowania i zabezpieczenia asynchronicznego silnika elektrycznego. Zajęcia projektowe dotyczą tworzenia projektu pneumatycznego frezarki do elementów aluminiowych.
Ideą przedmiotu nie jest tylko zaznajomienie się z programem EPLAN, ale przede wszystkim czytanie
schematów technicznych ze zrozumieniem, co jest niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Z drugiej
strony pojawiają się na rynku pracy ogłoszenia, gdzie poszukuje się inżynierów przede wszystkim ze
znajomością oprogramowania EPLAN.