Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Sioma Andrzej (andrzej.sioma@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z poziomami automatyzacji procesów produkcyjnych od etapu przygotowania produkcji do etapu jej realizacji. Zapoznają się z metodami oraz oprogramowaniem służącym do symulacji procesów produkcyjnych w fazie jej przygotowania. Zapoznają się również z systemami oceny procesu produkcyjnego na podstawie informacji zbieranych ze stanowisk i maszyn realizujących proces.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zakres i poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych. AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna zasady projektowania i automatyzacji wybranych procesów technologicznych. AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu. AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność modelowania i oceny jakości prowadzenia wybranych procesów technologicznych. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność projektowania elementów zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wykonać analizę i ocenę określonego systemu produkcyjnego. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada świadomość znaczenia automatyzacji i robotyzacji w procesie produkcyjnym. AIR1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zakres i poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania i automatyzacji wybranych procesów technologicznych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność modelowania i oceny jakości prowadzenia wybranych procesów technologicznych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania elementów zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać analizę i ocenę określonego systemu produkcyjnego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość znaczenia automatyzacji i robotyzacji w procesie produkcyjnym. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

1. Poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych.
2. Podział procesów produkcyjnych i metody ich automatyzacji.
3. Automatyzacja: przygotowania produkcji i prowadzenia produkcji.
4. Komputerowe systemy projektowania i symulacji procesów produkcyjnych.
5. Metody zarządzania procesem produkcyjnym.
6. Wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu.
7. Robotyzacja systemów wytwarzania. Roboty przemysłowe, zakresy zastosowania.
8. Jakość w procesach produkcyjnych. System oceny jakości parametrów produktu i procesu.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Projektowanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
2. Budowa zautomatyzowanych systemów akwizycji i analizy parametrów produkcyjnych.
3. Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk montażu.
4. Projektowanie i budowa zautomatyzowanych stanowisk kontrolnych i pomiarowych.
5. Realizacja samodzielnego projektu automatyzacji produkcji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza przekazana na wykładach sprawdzana jest w formie testu zaliczeniowego na koniec zajęć. Dodatkowo student jest systematycznie sprawdzany z zakresu wiedzy przekazanej na wykładach w formie kartkówek sprawdzających przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.

Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie laboratorium odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze i obejmuje sprawdzenie wiadomości ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Student realizuje praktyczny projekt zaliczeniowy na stanowisku laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Wykład prowadzony jest interaktywnie, prowadzący zadaje pytania i aktywnie sprawdza sposób odbioru treści wykładu. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test z zakresu wiedzy omówionej na wykładach.
Samodzielny projekt wykonany na podstawie umiejętności zdobytych na laboratoriach.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z testu i projektu.
Wymagane jest zaliczenie testu i projektu na ocenę co najmniej 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić laboratorium z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia materiału realizowanego na zajęciach laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu:
- fizyki,
- matematyki,
- informatyki,
- podstaw automatyki,
- materiałoznawstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chlebus M.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000
2. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1993.
3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN, Warszawa 1993.
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.
6. Samek A.: Projektowanie oprzyrządowania technologicznego. PWN, Warszawa Kraków 1976.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Andrzej Sioma: Visual quality control in manufacturing. Association for Automation Manufacturing, CEEPUS. — ISBN 978-83-7242-481-5. — S. 373–380.

2. Andrzej Sioma: Oprzyrządowanie robotów w zadaniach montażowych, Association for Automation & Manufacturing — In framework of International project CEEPUS CII–SK030–02–0607 ; ISBN 3-901509-56-9. — S. 164–168.

3. Andrzej Sioma: Modelowanie i symulacja realizacji procesu technologicznego — Modeling and simulation of the technological process implementation. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011R. 84 nr 12, s. 990–991.

4. Andrzej Sioma: Projektowanie CAD z wykorzystaniem danych z systemu wizyjnego — CAD design using data from the vision system. Andrzej SIOMA. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011 R. 84 nr 12, s. 990.

5. Andrzej Sioma: Systemy wizyjne w automatyzacji zadań kontrolno-pomiarowych — [Vision systems in automation of control and measurement tasks. Utrzymanie Ruchu : ISSN 2083-6651. — 2012nr 4, s. 12–16.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot omawia tematykę wielopoziomowej automatyzacji procesu wytwarzania.