Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca przejściowa w zakresie robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. AIR1A_W09 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umijętnośc formułowania i rozwiązywania zadań naukowych i inzynierskich. AIR1A_U04, AIR1A_W12, AIR1A_W01, AIR1A_K02, AIR1A_K01, AIR1A_W03, AIR1A_W02, AIR1A_U07, AIR1A_W11, AIR1A_W08, AIR1A_W05, AIR1A_K03, AIR1A_W06, AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Wykonanie projektu
M_U002 Umiejetnosc tworzenia raportu z przeprowadzonych badań. Umiejetnośc formułowania wniosków. Umiejetność prezentacji wyników badań. AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów inzynierskich. AIR1A_U01, AIR1A_U04, AIR1A_W12, AIR1A_U03, AIR1A_K02, AIR1A_K01, AIR1A_W09, AIR1A_W07, AIR1A_U10, AIR1A_U02, AIR1A_U07, AIR1A_W11, AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umijętnośc formułowania i rozwiązywania zadań naukowych i inzynierskich. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejetnosc tworzenia raportu z przeprowadzonych badań. Umiejetnośc formułowania wniosków. Umiejetność prezentacji wyników badań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów inzynierskich. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 44 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (45h):
Struktura pracy dyplomowej

Zawartosc pracy dyplomowej, sposób pisania pracy, sposób wyciagania i formułowania wniosków. Przygotowanie prezentacji pracy, obrona pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Srednia ocen promotora i recenzenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Pozytywne zaliczenie przedmiotów kierunkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W zaleznosci od tematu pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak