Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja układów automatyki i robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia: niezawodność strukturalną, wyznaczanie charakterystyk, metody badania i analizy bezpieczeństwa systemów, metody predykcji i symulacji niezawodności układów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie charakterystyk eksploatacyjnych i etapów kształtowania niezawodności urządzeń automatyki oraz fizyki uszkodzeń tych urządzeń AIR1A_W11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 ma wiedzę w zakresie niezawodności strukturalnej, predykcji niezawodności układów, niezawodności elektrycznych układów automatyki oraz zna metody badań eksploatacyjnych AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 ma wiedzę w zakresie analizy i sterowania bezpieczeństwem systemów, systemów bezpieczeństwa w przemysłowych układach automatyki i robotyki oraz zna normy i dyrektywy UE dotyczące systemów bezpiecznych AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność systemów sterowania procesami cieplnymi oraz wpływ systemów redundancyjnych na niezawodność strukturalną systemu sterowania na przykładzie samolotu AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi wyróżnić elementy sterowania niezawodnością układów automatyki na przykładzie obróbki CNC uszczelnień oraz wyróżnić warunki wpływające na eksploatację napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi wyróżnić metody badania i analizy bezpieczeństwa oraz znaleźć wytyczne do projektowania bezpiecznych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnie założonego celu AIR1A_K03, AIR1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie charakterystyk eksploatacyjnych i etapów kształtowania niezawodności urządzeń automatyki oraz fizyki uszkodzeń tych urządzeń + - - - - + - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie niezawodności strukturalnej, predykcji niezawodności układów, niezawodności elektrycznych układów automatyki oraz zna metody badań eksploatacyjnych + - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie analizy i sterowania bezpieczeństwem systemów, systemów bezpieczeństwa w przemysłowych układach automatyki i robotyki oraz zna normy i dyrektywy UE dotyczące systemów bezpiecznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność systemów sterowania procesami cieplnymi oraz wpływ systemów redundancyjnych na niezawodność strukturalną systemu sterowania na przykładzie samolotu - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi wyróżnić elementy sterowania niezawodnością układów automatyki na przykładzie obróbki CNC uszczelnień oraz wyróżnić warunki wpływające na eksploatację napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wyróżnić metody badania i analizy bezpieczeństwa oraz znaleźć wytyczne do projektowania bezpiecznych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnie założonego celu - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (22h):

1. Podstawowe definicje oraz charakterystyki eksploatacji.
2. Fizyka uszkodzeń układów automatyki, teoria uszkodzeń dla układów ciągłych i dyskretnych, etapy kształtowania niezawodności.
3. Niezawodność strukturalna układów.
4. Metody predykcji i symulacji niezawodności układów.
5. Metody badań eksperymentalnych eksploatacji układów. Ekonomiczne problemy eksploatacji układów, teoria odnowy.
6. Projektowanie i sterowanie niezawodnością wielowymiarowych systemów, modele dekompozycji.
7. Sterowanie bezpieczeństwem układów.
8. Obliczanie niezawodności układów na podstawie uzyskanych wyników w trakcie eksploatacji. Niezawodność elektrycznych elementów układów automatyki
9. Ekonomiczne problemy eksploatacji układów, teoria odnowy
10. Modele bezpieczeństwa wielowymiarowych układów automatyki i robotyki
Badania i analiza wielowymiarowych układów bezpieczeństwa
11. Problematyka systemów bezpiecznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach Unii Europejskiej. Systemy bezpieczeństwa w przemysłowych układach automatyki i robotyki

Zajęcia seminaryjne (14h):

1. Wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność systemów sterowania.
2. Wpływ systemów redundancyjnych na niezawodność strukturalną systemu sterowania.
3. Eksploatacja napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych.
4. Metody badania i analizy bezpieczeństwa układów automatyki i robotyki.
5. Projektowanie bezpiecznych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE.
6. Układy zabezpieczeń w automatyce przemysłowej.
7. Sterowanie bezpieczeństwem układów.
8. Modele bezpieczeństwa wielowymiarowych układów automatyki i robotyki.
9. Metody predykcji i symulacji niezawodności układów.
10. Zaliczenie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci wykonują w zespołach 2- lub 3-osobowych prezentację na zadany temat. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania ukończonego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest to ocena z kolokwium zaliczeniowego na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jurkiewicz A.: Opracowanie skryptowe wykładów z Eksploatacji Układów Automatyki. KAP, AGH, 2006
2. Rausand M.: System reliability theory : models, statistical methods, and applications. Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2004
3. Lesiński S.: Projektowanie elementów i urządzeń elektrotechnicznych ze względu na ich niezawodność. Bydgoszcz, 1996
4. Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jurkiewicz A. i inni: Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, AGH, Kraków 2016
2. Jurkiewicz A.: Opracowanie skryptowe wykładów z Eksploatacji Układów Automatyki. KAP, AGH, 2006
3. Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej — [Selected issues of mechanical, material and environmental engineering] / red. Stanisław FLAGA ; aut.: Marcin APOSTOŁ, Andrzej Bąkowski, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Jan Monieta, Robert OLENIACZ, Leszek Radziszewski, Mateusz RZESZUTEK, Maciej SŁOBODA. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak