Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne systemy techniczne w automatyce i robotyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia: niezawodność strukturalną, wyznaczanie charakterystyk, metody badania i analizy bezpieczeństwa systemów, metody predykcji i symulacji niezawodności odnawialnych systemów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych, uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych, etapów kształtowania niezawodności systemów technicznych oraz struktury niezawodnościowej odnawialnych systemów technicznych AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 ma wiedzę w zakresie teorii uszkodzeń dla układów i systemów ciągłych i dyskretnych, predykcji stanu niezawodności systemów technicznych, określania stanu niezawodności systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych oraz projektowania i sterowania niezawodnością wielowymiarowych systemów technicznych AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 ma wiedzę w zakresie modeli bezpieczeństwa odnawialnych systemów technicznych, gotowości operacyjnej systemów technicznych, sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz problematyki odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać iterpretacji modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych oraz określić etapy kształtowania niezawodności systemów technicznych AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę struktury odnawialnych systemów technicznych oraz określić niezawodność systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi realizować zadania w ramach pracy zespołowej oraz dokonywac transferu informacji z innymi członkami zespołu AIR1A_K03, AIR1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych, uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych, etapów kształtowania niezawodności systemów technicznych oraz struktury niezawodnościowej odnawialnych systemów technicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie teorii uszkodzeń dla układów i systemów ciągłych i dyskretnych, predykcji stanu niezawodności systemów technicznych, określania stanu niezawodności systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych oraz projektowania i sterowania niezawodnością wielowymiarowych systemów technicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie modeli bezpieczeństwa odnawialnych systemów technicznych, gotowości operacyjnej systemów technicznych, sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz problematyki odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać iterpretacji modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych oraz określić etapy kształtowania niezawodności systemów technicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę struktury odnawialnych systemów technicznych oraz określić niezawodność systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi realizować zadania w ramach pracy zespołowej oraz dokonywac transferu informacji z innymi członkami zespołu - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (22h):

1. Podstawowe definicje oraz charakterystyki eksploatacji.
2. Fizyka uszkodzeń układów automatyki, teoria uszkodzeń dla układów ciągłych i dyskretnych, etapy kształtowania niezawodności.
3. Niezawodność strukturalna układów.
4. Pojęcie i zadania systemu informacyjnego dla struktur odnawialnych
5. Metody badań eksperymentalnych eksploatacji układów. Ekonomiczne problemy eksploatacji układów, teoria odnowy.
6. Problematyka odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE
7. Sterowanie bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych
8. Obliczanie niezawodności układów na podstawie uzyskanych wyników w trakcie eksploatacji. Niezawodność elektrycznych elementów układów automatyki
9. Ekonomiczne problemy odnawialności systemów technicznych
10. Modele i klasyfikacje systemów masowej obsługi w automatyce i robotyce
11. Gotowość operacyjna systemów technicznych

Zajęcia seminaryjne (14h):

1. Wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność systemów sterowania.
2. Wpływ systemów redundancyjnych na niezawodność strukturalną systemu sterowania.
3. Eksploatacja napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych.
4. Interpretacja modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych.
5. Etapy kształtowania niezawodności systemów technicznych.
6. Analiza struktury odnawialnych systemów technicznych.
7. Sterowanie bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych.
8. Projektowanie odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE.
9. Modele systemów masowej obsługi w automatyce i robotyce.
10. Zaliczenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci wykonują w zespołach 2- lub 3-osobowych prezentację na zadany temat. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania ukończonego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest to ocena z kolokwium zaliczeniowego na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rausand M.: System reliability theory : models, statistical methods, and applications. Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2004
2. Lesiński S.: Projektowanie elementów i urządzeń elektrotechnicznych ze względu na ich niezawodność, 1996
3. Szymanek A. : Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jurkiewicz A. i inni: Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, AGH, Kraków 2016
2. Jurkiewicz A.: Opracowanie skryptowe wykładów z Eksploatacji Układów Automatyki. KAP, AGH, 2006
3. Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej — [Selected issues of mechanical, material and environmental engineering] / red. Stanisław FLAGA ; aut.: Marcin APOSTOŁ, Andrzej Bąkowski, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Jan Monieta, Robert OLENIACZ, Leszek Radziszewski, Mateusz RZESZUTEK, Maciej SŁOBODA. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak