Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informacyjne w praktyce inżynierskiej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z podstawami budowy i działania sieci komputerowych i baz danych oraz wykorzystanie tych wiadomości do budowy prostych serwisów informacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych AIR1A_W12 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. AIR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. AIR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych. AIR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych

  Wprowadzenie do sieci komputerowych, podstawowe pojęcia oraz ogólna organizacja i architektura sieci komputerowych

 2. Podstawy protokołów TCP/IP

  Zagadnienia dotyczące omówienia ogólnego modelu sieci opartych na protokołach TCP/IP. Omówienie podstawowych wymagań i założeń dotyczących kolejnych warstw protokołów wchodzących w skład stosu.

 3. Omówienie wybranych protokołów warstwy aplikacji

  Charakterystyka wybranych protokołów warstwy aplikacyjnej.

 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  Podstawowe definicje i założenia systemów relacyjnych. Omówienie podstaw algebry zbiorów oraz wynikające z nich założenia dla systemów relacyjnych.

 5. Podstawy języka SQL

  Podstawowe konstrukcje i założenia języka SQL. Omówienie struktury języka oraz wybranych poleceń związanych przede wszystkim z DDL oraz DML.

 6. Podstawy konstruowania systemów relacyjnych

  Podstawowe metody tworzenia systemów bazodanowych bazujące przede wszystkim na diagramach ER. Modelowanie związków oraz zależności relacyjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Protokoły pracy zdalnej

  Wykorzystanie protokołów zdalnego dostępu do pracy w systemie zdalnym. Podstawowe narzędzi pracy z powłoką, dostępem oraz kontrolą procesów.

 2. HTML

  Zastosowanie języków znacznikowych do opisu zawartości i struktury dokumentu sieciowego. Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów do kształtowania formy graficznej dokumentu.

 3. Podstawy PHP

  Podstawy zastosowanie języka PHP do zarządzania dynamiczną zawartością dokumentu HTML. Praca z formularzami oraz dostępem do źródeł danych.

 4. Praca w systemie bazodanowym

  Podstawowe narzędzia do pracy w systemie relacyjnym. Tworzenie struktury danych, praca z danymi na zadanych przykładach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia poszczególnych laboratoriów jest wykonanie sprawozdania podsumowywującego wykonane laboratorium. Sprawozdania wykonywane w postaci elektronicznej składowane są na indywidualnych kontach studenckich. Zaliczenie końcowe dodatkowo wymaga uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych na podstawie sprawozdań po wykonaniu laboratoriów oraz zaliczenia projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoria dostępne w trakcie zajęć bazują na otwartych implementacjach ogólnodostępnych protokołów i implementujących je narzędzi. Dodatkowo sposób przygotowania laboratoriów wspiera pracę zdalną. W związku z tym nieobecność na zajęciach powinna być nadrobiona w ramach pracy własnej studenta wspomaganej ewentualnymi konsultacjami u prowadzących laboratoria.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy programowania w językach ogólnego zastosowania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • James F. Kurose, Keith W. Ross – COMPUTER NETWORKING A Top-Down Approach
 • Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom – Database Systems: The Complete Book
 • Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob – Database Systems: Design, Implementation, and Management
 • M. Sportack, Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • T. Parker, M. Sportack TCP/IP – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • B. Ball, Poznaj Linux, ZNI MIKOM, Warszawa, 1999
 • Paul Taylor, Windows NT server – czarna księga administratora, Helion, Gliwice, 1997
 • J., R. Levine, C. Baroudi, M. L. Young, Internet, Dla Opornych, RM, Warszawa, 2000
 • T. Rak, K. Lal, Własny serwer internetowy, Helion, Gliwice, 2002
 • L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice, 2002
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kurowski P., “Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników” KRiM, AGH, Kraków 2006, ISBN 83-920856-3-9
 • Kurowski P., “Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej” Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, ISSN: 0239-6114
Informacje dodatkowe:

Materiały zawarte na stronach dokumentowych modułu