Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe w zakresie robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-1-713-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje omówienie zasad przygotowania i opracowania pracy dyplomowej oraz prezentację przez studenta etapów jej realizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podczas seminarium, w trakcie dyskusji oraz przy przygotowaniu prezentacji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie robotyki. AIR1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. AIR1A_U04, AIR1A_U05
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencja społeczna polegająca na zrozumieniu roli społecznej realizacji prac o charakterze inżynierskim oraz konieczności promowania tej roli w społeczeństwie. AIR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podczas seminarium, w trakcie dyskusji oraz przy przygotowaniu prezentacji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie robotyki. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencja społeczna polegająca na zrozumieniu roli społecznej realizacji prac o charakterze inżynierskim oraz konieczności promowania tej roli w społeczeństwie. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

  • Cel prac inżynierskich;charakterystyka prac inżynierskich; główne składniki pracy dyplomowej inżynierskiej.
  • Ogólne zasady pisarstwa prac dyplomowych.
  • Rzeczowy układ pracy; oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli.
  • Legalne jednostki miar stosowanych w kraju.
  • Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej.
  • Szegółowe omówienie przepisów uczelnianych dotyczących przebiegu siódmego semestru studiów I stopnia, realizacji pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego.
  • Referowanie przez uczestników seminariów dotychczasowego stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i dyskusje uczestników sympozjum.

 1. Podczas pierwszych zajęć są szczegółowo przedstawione zasady organizacji zajęć na 7 semestrze, omówione są istotne elementy pisania pracy inżynierskiej oraz zasady antyplagiatowe. Podczas kolejnych zajęć studenci referują zagadnienia związane z realizowanymi przez Nich pracami. Po zakończeniu prezentacji prowadzący podaje uwagi dotyczące kwestii technicznych wpływaj.ących na jakość prezentacji, mających na celu uniknięcie błędów i wyrobienia poprawnych nawyków prezentacji wyników prac technicznych i naukowych. Prelegent odpowiada na pytania, przy aktywnym udziale pozostałych uczestników seminarium.
  Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej oraz formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi, przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej.
  W terminie przewidzianym przez uchwałę Rady Wydziału prowadzący ocenia stopień zaawansowania postępów realizacji pracy inżynierskiej, zwracając szczególną uwagę na stopień zaawansowania pisania pracy, m.in. zwracając uwagę na układ pracy, poprawność formalną (sposób numeracji równań, opisu rysunków i tabel, sposób podawania jednostek fizycznych) czy wykorzystanie literatury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja pracy podczas zajęć seminaryjnych.
Ocena postępów pracy, w terminie określonym przez Uchwałę Rady Wydziału.
Ocena końcowa uwzględnia: sposób prezentowania, odpowiedzi na uwagi prowadzącego zajęcia oraz pozostałych uczestników seminarium, aktywność w dyskusjach, stopień zaawansowania pisania pracy inżynierskiej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z Seminarium dyplomowego jest średnią ocen z prezentacji (50%) i postępu pracy inżynierskiej (50%). Dla zaliczenia wymagana jest obecność na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Opanowanie całości materiału z dotychczasowego przebiegu studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Łucki Z., Ganbarelli G. “Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie”, Universitas, Kraków, 1995.
 • Uchwała 07/09/2010 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH dotycząca toku i zasad realizacji 7-go semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak