Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploracja danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-101-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kucharska Edyta (edyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z zasadami prezentacji danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z prezentacją danych. AiR1A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe elementy analizy danych. AiR1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi budować prawidłowe wykresy prezentujące wyniki eksperymentów AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U03 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi obsługiwać różne narzędzia do obróbki i prezentacji danych AiR1A_U01, AiR1A_U03 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować prawidłową dokumentację techniczną AiR1A_U01, AiR1A_U09 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna i rozumie znaczenie właściwego i poprawnego przedstawiania wyników pracy. AiR1A_K01, AiR1A_K03, AiR1A_K02 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z prezentacją danych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe elementy analizy danych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować prawidłowe wykresy prezentujące wyniki eksperymentów + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać różne narzędzia do obróbki i prezentacji danych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować prawidłową dokumentację techniczną - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie znaczenie właściwego i poprawnego przedstawiania wyników pracy. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu, w tym niestandardowe formaty liczbowe
Narzędzia służące do formatowania (arkusza, komórek, itp.)
Formuły i funkcje (dotyczące tekstu, daty i czasu, liczb)
Tworzenie wykresów i grafiki – typy wykresów, tworzenie wykresów, praca z seriami danych
Wizualizacja danych przy użyciu formatowania warunkowego
Tworzenie wykresów przebiegu w czasie
Sprawdzanie poprawności danych
Tabele przestawne, analiza danych za pomocą tabel przestawnych
Solver

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

W trakcie zajęć wykonywane są praktyczne ćwiczenia obróbki i prezentacji danych w wybranym arkuszu kalkulacyjnym (np. Ms Excel, OpenOffice, LibreOffice) oraz Matlabie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest oceniany za wykonywanie zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych, a także za przygotowanie zadań.
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z tych zajęć. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje brak zaliczenia przedmiotu, przy czym nieobecności usprawiedliwić należy w terminie do 2 tygodni (licząc od końca okresu nieobecności). W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych (3 lub więcej) należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.
2. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wyznaczana jako średnia ze wszystkich ocen i kolokwiów uzyskanych w trakcie zajęć. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
3. Student ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku braku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Aktywność w trakcie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych może podnieść ocenę końcową o 0.5 stopnia.
W przypadku zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja zajęć z inną grupą o ile jest to możliwe ze względu na harmonogram zajęć.
Indywidualne wykonanie zadań w porozumieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. ZUMEL, Nina; MOUNT, John. Practical data science with R. Manning Publications Co., 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów.