Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie konstrukcji z rysunkiem technicznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-102-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje zasady tworzenia rysunkowej dokumentacji technicznej w zakresie: rzutowanie prostokątne i aksonometryczne, zapis układu wymiarów i cech struktury powierzchni, zapis tolerancji i pasowań, materiały i połączenia konstrukcyjne. Uczy się tworzenia modeli rysunkowych 2D i 3D w programie typu CAD pod kątem sporządzania dokumentacji technicznej projektu mechanizmu. Wykonuje podstawowe obliczenia wymagane dla jego konstrukcji ze wspomaganiem komputerowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma elementarna wiedzę dotyczącą obliczeń konstrukcji mechanizmów w zakresie statyki, kinematyki i wytrzymałości AiR1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna program typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej AiR1A_W05 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna program programu typu CAD w zakresie modelowania 3D, w stopniu umożliwiającym projektowanie brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej AiR1A_W05 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w dokumentacji technicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów AiR1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjne AiR1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych AiR1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę dotyczącą obliczeń konstrukcji mechanizmów w zakresie statyki, kinematyki i wytrzymałości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna program typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna program programu typu CAD w zakresie modelowania 3D, w stopniu umożliwiającym projektowanie brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w dokumentacji technicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjne + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych. Rzutowanie
prostokątne.
2. Widoki i przekroje. Rzutowanie aksonometryczne.
3. Zapis układu wymiarów. Rodzaje rysunków.
4. Zapis tolerancji i pasowań. Zapis chropowatości powierzchni.
5. Materiały konstrukcyjne.
6. Połączenia konstrukcyjne nierozłączne i rozłączne.
7. Struktura mechanizmów.
8.Elementy konstrukcyjne mechanizmów (wałki, osie łożyska, sprzęgła.
9.Wybrane zagadnienia kinematyki mechanizmów.Modelowanie komputerowe
mechanizmów.
10.Wybrane zagadnienia analizy statycznej mechanizmów.
11.Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów.
12.Struktura i rozwiązania konstrukcyjne mechanizmów chwytaków.
13.Przykład opracowania dokumentacji technicznej.
14.Struktura i elementy konstrukcyjne mechanizmów manipulatorów.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1.Wprowadzenie do ćwiczeń. Normalizacja w zapisie konstrukcji.
2.Podstawy zarządzania projektami w programie Autodesk Inventor PL.
3.Szkicowanie widoków przedmiotów w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych.
4.Szkicowanie przekrojów przedmiotów w rzutach prostokątnych.
5.Tworzenie modeli 2D i 3D w programie Autodesk Inventor PL. Rzutowanie.
6.Rysunek z modelu. Wymiarowanie. Analiza tolerancji i pasowań.
7.Rysowanie elementów konstrukcyjnych mechanizmów. Tworzenie modeli zespołów elementów. Rysowanie połączeń konstrukcyjnych w programie Autodesk Inventor PL.
8.Widoki i przekroje. Wymiarowanie. Tworzenie dokumentacji rysunkowej wykonawczej i złożeniowej w programie Autodesk Inventor PL.
9.Sprawdzian z podstaw pracy z programem Autodesk Inventor PL.. Wydanie tematów indywidualnego zadania do realizacji.
10.Dobór wymiarów w ramach realizowanego zadania, podstawowe obliczenia statyczne, obliczenia wytrzymałościowe elementów projektowanej konstrukcji.
11.Konsultacje w zakresie powierzonego zadania. Część 1 obliczenia statyczne i wytrzymałościowe.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej.
13.Konsultacje w zakresie zadania projektowego. Część 2 – dokumentacja konstrukcyjna projektowanego mechanizmu.
14.Odbiór zadania. Zaliczenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej, wzbogaconej filmami i symulacjami komputerowymi odnoszącymi się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana obecność na zajęciach, wykonanie zadań rysunkowych, wykonanie i zaliczenie zadania powierzonego do samodzielnej realizacji. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych zostanie ustalona jako średnia ważona:
OĆL=0,25*Rysunki+0,25*Inventor+0,5*Zadanie
Zaliczenia poprawkowe można uzyskać w sesji egzaminacyjnej w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia. Student może dwukrotnie podejmować próbę uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach realizując zadania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione należy odrobić z inną grupą.W szczególnych przypadkach braku takiej możliwości poprzez odpowiedź ustną bądź w formie pisemnej w zakresie treści programowych związanych z nieobecnością na zajęciach, w trakcie konsultacji, terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bober A., Dudziak M.: Zapis Konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1996
2.Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, 2004.
3.Felis. J., Jaworowski., Cieślik J.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
4.Felis J. Materiały dydaktyczne. http:// home.agh.edu.pl/~kmtmipa.
5.Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania z płytą CD, PWN, 2009
6.Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
7.Praca zbiorowa.: Mały Poradnik Mechanika. Tom 1, 2. WNT. Warszawa, 1994.
8.Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.
9.Zbiór norm technicznych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Felis J., Uhl T., Mańka M.: Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych.
Patent PL 206661 B1, udziel. 2010.04.16.
2.Felis J., Flach A., Zbrowski A., Giesko T., Mężyk J. : Structure synthesis and mechanical parameters
choice for a manipulating mechanisms for acoustical measurements in anechoic chamber. Solid State
Phenomena-2009 vol. 147-149, s. 13-18.
3.Jaworowski H. Felis J. : Wpływ błędów montażowych na reakcje w węzłach łożyskowych
przesztywnionego układu napędowego. Teoria Maszyn i Mechanizmów. Polski Komitet Teorii Maszyn i
Mechanizmów przy komitecie Budowy Maszyn PAN. Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej.
Bielsko Biała-2008, s. 331-340.
4.Mańka M., Felis J. , Petko M., Uhl. T.: The new method of automatic balancing during operation.
Mechanika. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków-2003 t.22 z. 3 s. 347-354.
5.Majkut L., Olszewski R.: Model dynamiczny zazębienia przekładni obiegowej. TTS. Technika Transportu
Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2012 R. 19 nr 9
6.Zbrowski A., Samborski T., Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Manipulator Portalowy do pozycjonowania
mikrofonu w komorze bezechowej. Patent PL 224581 B1, udziel. 2016.06.014.
7.Uhl. T., Felis J.: Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Patent PL
202018 B1, udziel. 2008.12.15.

Informacje dodatkowe:

Brak