Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do automatyki i robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-108-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Byrski Witold (wby@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres stosowalności i narzędzia automatyki i robotyki, procesy w których automatyka jest stosowana, profil kierunku AiR, rola matematyki i fizyki w całokształcie tych studiów, interdyscyplinarna rola automatyki, rola automatyki w rozwiązaniach innowacyjnych – sterowanie obiektami niestabilnymi, rola inteligentnych systemów sterowania – auta autonomiczne. Automatyka procesowa (procesy ciągłe), robotyzacja linii produkcyjnych, automatyka zabezpieczeniowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z systemami statycznymi i dynamicznymi oraz modelami matematycznymi AiR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane ze sterowaniem i z automatyką i urządzeniami automatyki AiR1A_W02, AiR1A_W07 Kolokwium
M_W003 Zna obecny stan automatyki i jej trendy rozwojowe AiR1A_W02, AiR1A_W03 Kolokwium
M_W004 Zna rolę automatyki w inżynierii systemów AiR1A_W02, AiR1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Dysponuje umiejętnością pozyskiwania wiedzy z literatury i baz danych AiR1A_U01 Kolokwium
M_U002 Umiejętnością rozpoznawać proste układy automatyki i ich funkcje AiR1A_U01, AiR1A_U05 Kolokwium
M_U003 Umie ocenić aspekty zastosowań automatyki AiR1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę automatyki i jej wpływ na rozwój cywilizacji AiR1A_K03, AiR1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z systemami statycznymi i dynamicznymi oraz modelami matematycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane ze sterowaniem i z automatyką i urządzeniami automatyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna obecny stan automatyki i jej trendy rozwojowe + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna rolę automatyki w inżynierii systemów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Dysponuje umiejętnością pozyskiwania wiedzy z literatury i baz danych + - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętnością rozpoznawać proste układy automatyki i ich funkcje + - - - - - - - - - -
M_U003 Umie ocenić aspekty zastosowań automatyki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę automatyki i jej wpływ na rozwój cywilizacji + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Zajęcia prowadzone są w postaci wykładu (28 godzin) w semestrze 1.

WYKŁADY
Celem wykładu jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień automatyki i robotyki, przedstawienie obszernego przeglądu procesów w których automatyka musi być stosowana, przedstawienie całego profilu kierunku i podkreślenie roli przedmiotów podstawowych takich jak matematyka i fizyka w całokształcie tych studiów. Podkreślana jest specjalna interdyscyplinarna rola automatyki na tle innych technologii inżynierskich (elektronika, informatyka) i wykorzystanie przez automatykę tych technologii jako narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu sterowania.

1. Cel i zakres przedmiotu na tle nauk inżynierskich (2 godz)
2. Omówienie profilu kierunku Automatyka i robotyka (2 godz)
3. Funkcje i rola utomatyki. (2 godz)
4. Historia rozwoju systemów regulacji i sterowania. (2 godz)
5. Przegląd systemów techniki i technologii wymagających sterowania. (2 godz)
6. Pojęcie systemu sterowanego, jego modelu, sygnałów sterujących i wyjściowych.
(2 godz)
7. Podstawy modelowania matematycznego i rola rachunku różniczkowo-całkowego.
(4 godz)
8. Zastosowania modeli matematycznych i ich ientyfikacja. (4 godz)
9. Elementy i układy automatyki w urządzeniach powszechnego użytku. (2 godz)
10. Zadania automatyki: stabilizacja, nadążanie oraz zabezpieczenia (2 godz)
11. Najnowsze osiągnięcia i zastosowania automatyki w zastosowaniach cywilnych,
wojskowych, w robotyce i w podboju przestrzeni kosmicznej. (4 godz)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład zaliczony na podstawie obecności.
Ocena jest bardzo dobra gdy jest 100 % obecności,
Od 1-3 nieobecności nieusprawiedliwionych- ocena jest 4.5.
Od 4-6 nieobecności nieusprawiedliwionych- ocena 4.0.
Od 7-9 nieobecności nieusprawiedliwionych- ocena 3.5.
Przy 10-11 nieobecnościach nieusprawiedliwionych- ocena 3.0.
Przy 3 i mniejszej liczbie obecności, do zaliczenia wykładu niezbędna jest rozmowa sprawdzająca ogólny zasób wiedzy studenta z tematyki modułu.
Każdą nieobecność można zamienić na “usprawiedliwioną” gdy student odbędzie rozmowę sprawdzającą znajomość zakresu materiału z opuszczonego wykładu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest podnoszona w stosunku do oceny za wykład, gdy student zadeklaruje chęć i odbędzie rozmowę sprawdzającą wiedzę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje sie trybu wyrównywania zaległości spowodowanych nieobecnościami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot rozpoczyna pierwszy semestr – stąd nie definiuje się szczególnych wstępnych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.W.Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd.PAN-AGH, Kraków, 2007.

2. BYRSKI W., Umiejętność sterowania, czyli cybernetyka i jej narzędzia, Prace Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych, Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2007, Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności, Tom II, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. 1.W.Byrski, Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd.PAN-AGH, Kraków, 2007.

2. BYRSKI W., Umiejętność sterowania, czyli cybernetyka i jej narzędzia, Prace Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych, Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2007, Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności, Tom II, Kraków.

3.R.Tadeusiewicz, W.BYRSKI, Osiągnięcia Katedry Automatyki AGH w zakresie monitoringu i automatyzacji w Petrochemii i Przemyśle Chemicznym, Miesięcznik NAPĘDY i STEROWANIE, luty,2007, str.82-88.

4. W.Byrski, W.Grega, A.Turnau, Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, cyfrowego sterowania i optymalizacji w systemach dynamicznych, Pomiary, Automatyka, Kontrola 3/2007, str. 9-25.

Informacje dodatkowe:

Brak